17 Липня 2018
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Законодавство, нормативно-правові акти

    
            КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                   від 11 березня 2004 р. N 308
                               Київ

               Про затвердження методик проведення 
          аналізу впливу та відстеження результативності
                        регуляторного акта
 

     Відповідно до  статей  8  і  10  Закону  України  "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити такі, що додаються: 

     Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта; 

     Методику відстеження результативності регуляторного акта. 

     2. Державному  комітетові  з  питань регуляторної політики та 
підприємництва  надавати   у   разі   потреби   роз'яснення   щодо
застосування методик, затверджених цією постановою.

     3. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету 
Міністрів України від 6 травня 2000 р.  N 767 ( 767-2000-п )  "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки обґрунтування
проектів регуляторних актів" (Офіційний вісник України,  2000  р.,
N 19, ст. 788).
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ 

     Інд. 25 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 11 березня 2004 р. N 308

                             МЕТОДИКА 
           проведення аналізу впливу регуляторного акта
 

     1. Ця Методика встановлює вимоги до проведення аналізу впливу 
регуляторного акта  (далі  -  аналіз),  проект  якого  розроблений
регуляторним  органом.  Аналіз проводиться до оприлюднення проекту
акта.  Вимоги цієї Методики не поширюються на проекти регуляторних
актів, розроблювані Національним банком.

     2. У  разі  коли  проект  регуляторного  акта (далі - проект) 
одночасно   містить   норми,   що   регулюють   господарські   або
адміністративні  відносини  між  регуляторними  органами чи іншими
органами державної влади та суб'єктами господарювання, і норми, що
регулюють  інші  суспільні  відносини,  а також конкретні приписи,
проведення аналізу здійснюється лише стосовно норм,  які регулюють
господарські   або   адміністративні   відносини  між  зазначеними
органами та суб'єктами.

     3. У процесі проведення аналізу: 

     визначається проблема,  яку передбачається розв'язати  шляхом 
державного регулювання;

     визначаються цілі державного регулювання; 

     визначаються та   оцінюються   усі   прийнятні  альтернативні 
способи досягнення зазначених  цілей,  наводяться  аргументи  щодо
переваги обраного способу;

     описуються механізм,   який   пропонується   застосувати  для 
розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

     обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта;

     визначаються очікувані результати прийняття акта; 

     обґрунтовується запропонований   строк   дії   акта  (у  разі 
обмеження цього строку);

     визначаються показники результативності акта; 

     визначаються заходи,  з  допомогою  яких  буде  здійснюватися 
відстеження результативності акта.

     4. При  визначенні  проблеми,  яку  передбачається розв'язати 
шляхом  державного  регулювання,  зазначаються  причини  та  умови
виникнення проблеми;  обґрунтування неможливості її розв'язання за
допомогою  ринкових  механізмів  або  чинних  регуляторних  актів;
суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

     5. При  визначенні  та  оцінці усіх прийнятних альтернативних 
способів досягнення цілей  державного  регулювання  наводяться  не
менше  ніж  два  можливих  способи;  оцінка  кожного  із способів;
причини   відмови   від   застосування   альтернативних   способів
розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу.

     6. В  описі  механізму,  який  пропонується  застосувати  для 
розв'язання проблеми,  і відповідних  заходів  наводяться  основні
принципи  і  способи  досягнення  цілей  державного регулювання та
визначається ступінь їх ефективності.

     7. При  обґрунтуванні  можливості  досягнення  цілей  у  разі 
прийняття  регуляторного  акта  наводиться оцінка впливу зовнішніх
факторів на дію акта з визначенням  та  порівнянням  позитивних  і
негативних обставин,  які можуть впливати на виконання вимог акта;
оцінка можливості впровадження та виконання  вимог  акта  органами
державної влади і органами місцевого самоврядування,  фізичними та
юридичними особами;  характеристика механізму повної або часткової
компенсації  можливої  шкоди  у разі настання очікуваних наслідків
дії акта; а також зазначається періодичність здійснення державного
контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

     8. Визначення  очікуваних результатів прийняття регуляторного 
акта провадиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у
простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або
складній  (із  застосуванням  різноманітних  економічних  моделей)
формі.

     Для проведення  аналізу вигод та витрат установлюється певний 
період.  Розмір  кожної   вигоди   та   витрати   обчислюється   з
використанням  статистичних  даних,  даних  наукових досліджень та
опитувань,  а також даних,  одержаних з інших джерел.  На підставі
обчисленого   розміру  кожної  вигоди  та  витрати  підсумовується
загальний розмір.

     9. Обґрунтування  запропонованого  строку  дії  регуляторного 
акта  здійснюється  з  урахуванням  достатності  цього  строку для
розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

     10. Прогнозні    значення     показників     результативності 
регуляторного  акта  встановлюються протягом різних періодів після
набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

     розмір надходжень  до  державного  та  місцевих  бюджетів   і 
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

     кількість суб'єктів  господарювання та/або фізичних осіб,  на 
яких поширюватиметься дія акта;

     розмір коштів   і   час,   що   витрачатимуться    суб'єктами 
господарювання та/або фізичними особами,  пов'язаними з виконанням
вимог акта;

     рівень поінформованості   суб'єктів   господарювання   та/або 
фізичних осіб з основних положень акта.

     11. Прогнозні     значення     показників    результативності 
регуляторного акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі
неможливості обчислення  розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати
наводиться текстовий опис результативності акта.

     12. При   визначенні   заходів,   з   допомогою   яких   буде 
здійснюватися  відстеження  результативності  регуляторного  акта,
зазначаються строки проведення базового та повторного  відстеження
результативності   акта;   вид   даних   (статистичних,   наукових
досліджень або опитувань),  які використовуватимуться  для  такого
відстеження;   групи   осіб,   що  відбиратимуться  для  участі  у
відповідному опитуванні;  наукові установи,  що залучатимуться для
відстеження.

     13. Результати  аналізу  викладаються  у  письмовій  формі  і 
підписуються розробником  проекту,  а  в  разі,  коли  розробником
проекту   є   регуляторний   орган,   інший   орган,  установа  чи
організація, - керівником органу, установи чи організації.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 11 березня 2004 р. N 308

                             МЕТОДИКА 
         відстеження результативності регуляторного акта
 

     1. Ця  Методика  встановлює вимоги для здійснення відстеження 
результативності   прийнятого         регуляторного           акта
(далі -  відстеження).  Вимоги  цієї  Методики  не  поширюються на
регуляторні акти, прийняті Національним банком.

     2. Стосовно регуляторного акта здійснюється базове,  повторне 
та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).

     Базове відстеження  здійснюється  до  дня  набрання  чинності 
регуляторним актом або більшістю  його  положень  з  метою  оцінки
стану  суспільних  відносин,  на  врегулювання яких спрямована дія
акта.

     Повторне відстеження здійснюється через  рік  після  набрання 
чинності  актом  або  більшістю його положень,  але не пізніше ніж
через два роки,  якщо рішенням регуляторного органу,  який прийняв
цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня
досягнення цим актом визначених цілей.  Установлені  кількісні  та
якісні  значення  показників результативності акта порівнюються із
значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового
відстеження.

     Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи 
з дня виконання заходів з повторного відстеження,  в тому числі  у
разі,   коли  дію  акта,  прийнятого  на  визначений  строк,  було
продовжено з метою  оцінки  ступеня  досягнення  актом  визначених
цілей.   Установлені   кількісні  та  якісні  значення  показників
результативності  акта  порівнюються  із  значеннями   аналогічних
показників, що встановлені під час повторного відстеження.

     3. У  процесі  відстеження встановлюється кількісне та якісне 
значення для кожного показника результативності,  визначеного  під
час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

     4. Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється на 
основі показників і даних,  визначених під час проведення  аналізу
впливу регуляторного акта.

     5. Види   даних,   що   використовуються   для   відстеження, 
визначаються регуляторним органом.

     6. У разі коли для встановлення кількісних та якісних значень 
показників    результативності    регуляторного   акта   необхідна
інформація,  якої не містять статистичні  дані  та  дані  наукових
досліджень, проводиться опитування сукупності респондентів в усній
чи письмовій формі (далі - опитування).

     7. Для встановлення кількісних та якісних значень  показників 
результативності   регуляторного   акта  можуть  використовуватися
статистичні дані за відповідний період,  що передує  даті  початку
виконання заходів з відстеження, а для базового відстеження - даті
набрання чинності актом або більшістю його положень.

     8. Проведення  опитування   під   час   відстеження   включає 
визначення   сукупності   осіб,   які  повинні  виконувати  вимоги
регуляторного акта  (далі  -  цільова  група);  складення  анкети;
збирання інформації;  створення бази даних опитування,  їх обробку
та аналіз.

     9. Для    визначення    складу    цільової    групи    можуть 
використовуватися  відкриті  для загального доступу дані реєстрів,
що ведуться регуляторними органами та  іншими  органами  державної
влади.

     10. Чисельність   цільової   групи,   яка   визначається  для 
повторного  відстеження  з   використанням   опитування,   повинна
дорівнювати  чисельності  цільової  групи,  яка була визначена для
базового відстеження.

     11. Під   час   повторного   і    періодичного    відстеження 
застосовуються ті самі підходи до визначення складу цільової групи
та вибіркової сукупності (частина цільової групи, яка відбирається
для  участі  в  опитуванні  за  допомогою  спеціальних методів для
достовірного відображення структури та основних характеристик цієї
групи), що і для базового відстеження.

     У разі коли чисельність цільової групи не перевищує 150 осіб, 
опитуються  усі  респонденти   цільової   групи   без   визначення
вибіркової сукупності.

     12. Підставою   для   складення   анкети  під  час  базового, 
повторного  і  періодичного  відстеження  є  кількісні  та  якісні
значення    показників    результативності   регуляторного   акта,
встановлені під час проведення аналізу його впливу.

     Після виконання відповідних заходів готується звіт окремо для 
базового,    повторного    і    періодичного   відстеження,   який
оприлюднюється в установленому порядку.

     13. У звіті про результати відстеження зазначаються: 

     вид та  назва  регуляторного  акта,  результативність   якого 
відстежується,  дата  його  прийняття  та  номер  (у разі базового
відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);

     назва виконавця заходів з відстеження; 

     цілі прийняття акта; 

     строк виконання заходів з відстеження; 

     тип відстеження (базове, повторне або періодичне); 

     методи одержання результатів відстеження; 

     дані та   припущення,   на   основі    яких    відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних;

     кількісні та   якісні  значення  показників  результативності 
акта;

     оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня 
досягнення визначених цілей.

     14. Звіт     про    відстеження    підписується    керівником 
регуляторного органу.

            


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

            Про засади державної регуляторної політики 
                 у сфері господарської діяльності

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, ст. 79 ) 
 

     Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів 

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

     державна регуляторна    політика    у   сфері   господарської 
діяльності  (далі  -  державна  регуляторна  політика)  -   напрям
державної   політики,   спрямований   на  вдосконалення  правового
регулювання  господарських  відносин,  а  також   адміністративних
відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної
влади  та   суб'єктами   господарювання,   недопущення   прийняття
економічно   недоцільних   та   неефективних  регуляторних  актів,
зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів  господарювання
та  усунення  перешкод  для розвитку господарської діяльності,  що
здійснюється в межах,  у  порядку  та  у  спосіб,  що  встановлені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України;

     регуляторний акт - це: 

     прийнятий       уповноваженим       регуляторним      органом 
нормативно-правовий   акт,   який   або   окремі  положення  якого
спрямовані  на правове регулювання господарських відносин, а також
адміністративних  відносин  між  регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб'єктами господарювання;

     прийнятий уповноваженим  регуляторним органом інший офіційний 
письмовий документ,  який встановлює,  змінює  чи  скасовує  норми
права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб
і  який  або  окремі  положення  якого   спрямовані   на   правове
регулювання   господарських  відносин,  а  також  адміністративних
відносин між регуляторними органами або іншими органами  державної
влади   та  суб'єктами  господарювання,  незалежно  від  того,  чи
вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини
у певній сфері, нормативно-правовим актом;

     регуляторний орган   -   Верховна   Рада  України,  Президент 
України,  Кабінет Міністрів України,  Національний  банк  України,
Національна  рада  України  з  питань телебачення і радіомовлення,
інший  державний  орган,  центральний  орган   виконавчої   влади,
Верховна   Рада   Автономної   Республіки   Крим,  Рада  міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган
місцевого  самоврядування,  а  також  посадова особа будь-якого із
зазначених органів,  якщо відповідно до законодавства ця особа має
повноваження    одноособово    приймати   регуляторні   акти.   До
регуляторних   органів   також   належать   територіальні   органи
центральних  органів  виконавчої  влади,  державні  спеціалізовані
установи та організації,  некомерційні самоврядні організації, які
здійснюють    керівництво    та    управління    окремими   видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,  якщо ці
органи,  установи  та  організації відповідно до своїх повноважень
приймають регуляторні акти;

     регуляторна діяльність   -    діяльність,    спрямована    на 
підготовку,  прийняття,  відстеження  результативності та перегляд
регуляторних  актів,  яка  здійснюється  регуляторними   органами,
фізичними та юридичними особами,  їх об'єднаннями, територіальними
громадами  в  межах,  у  порядку  та  у  спосіб,  що   встановлені
Конституцією   України   ( 254к/96-ВР ),  цим  Законом  та  іншими
нормативно-правовими актами;

     відстеження результативності  регуляторного  акта  -  заходи, 
спрямовані  на  оцінку  стану  впровадження  регуляторного акта та
досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

     перегляд регуляторного   акта   -   заходи,   спрямовані   на 
приведення  регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта
у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

     показники результативності регуляторного акта - показники, на 
підставі   яких   при   проведенні   відстеження  результативності
регуляторного акта здійснюється оцінка  стану  впровадження  цього
регуляторного  акта  та  досягнення ним цілей,  задекларованих при
його прийнятті;

     аналіз регуляторного  впливу   -   документ,   який   містить 
обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття
регуляторного акта,  аналіз впливу,  який справлятиме регуляторний
акт   на   ринкове  середовище,  забезпечення  прав  та  інтересів
суб'єктів   господарювання,   громадян   та   держави,   а   також
обґрунтування  відповідності  проекту регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики;

     звіт про відстеження результативності  регуляторного  акта  - 
документ,   який   містить   дані   про   результати   відстеження
результативності регуляторного акта та про  методи,  за  допомогою
яких було здійснено таке відстеження;

     розробник проекту регуляторного акта - регуляторний орган або 
інший орган,  установа,  організація,  особа  чи  група  осіб,  що
уповноважені  розроблювати  або  організовувати,  спрямовувати  та
координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акта.

     Стаття 2. Законодавство України про державну регуляторну 
               політику

     Законодавство   України  про  державну  регуляторну  політику 
складається  із  цього  Закону,  а  також законів України та інших
нормативно-правових   актів,   що   регулюють  відносини  у  сфері
державної регуляторної політики.

     Якщо міжнародним договором України,  згода на  обов'язковість 
якого  надана  Верховною Радою України,  встановлено інші правила,
ніж ті,  що передбачені цим  Законом,  то  застосовуються  правила
міжнародного договору України.

     Стаття 3. Сфера дії Закону 

     Дія цього  Закону поширюється на відносини у сфері здійснення 
державної регуляторної політики та регуляторної діяльності.

     Дія цього Закону не поширюється  на  здійснення  регуляторної 
діяльності, пов'язаної з прийняттям:

     постанов Верховної Ради України; 

     актів Національного     банку     України,     за    винятком 
нормативно-правових актів   Національного   банку   України,   які
спрямовані на виконання ним функцій,  визначених пунктами 4, 6, 7,
9,  11 та 17  статті  7  Закону  України  "Про  Національний  банк
України" ( 679-14 ), і мають ознаки регуляторного акта;

     актів Рахункової  палати,  Центральної  виборчої  комісії  та 
Національної служби посередництва і примирення;

     стандартів, кодексів усталеної практики,  технічних умов,  за 
винятком випадків,  коли положення стандартів,  кодексів усталеної
практики,  технічних умов,  прийнятих органами державної влади  та
органами  місцевого  самоврядування,  маючи у передбачених законом
випадках обов'язковий характер,  встановлюють вимоги до  суб'єктів
господарювання  щодо проведення обов'язкових погоджень,  аналізів,
експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою третіх осіб;

     санітарних норм,   державних   норм   і   правил   у    сфері 
містобудування, у тому числі державних будівельних норм, державних
норм і правил пожежної безпеки,  у тому  числі  загальнодержавних,
міжгалузевих,   галузевих  нормативних  актів  з  питань  пожежної
безпеки, державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про
охорону праці,  норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки,  нормативних  документів   з   метрології,   затверджених
центральними  органами  виконавчої  влади,  фармакопейних  статей,
Державної   Фармакопеї    України,    технологічних    регламентів
виготовлення  лікарського  засобу,  за  винятком випадків,  коли у
положеннях зазначених документів  містяться  вимоги  до  суб'єктів
господарювання  щодо проведення обов'язкових погоджень,  аналізів,
експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою третіх осіб;

     актів, прийнятих з питань запровадження та здійснення заходів 
правового  режиму воєнного,  надзвичайного стану,  оголошення зони
надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та
демобілізації;

     актів, що містять державну таємницю України; 

     актів, що   містять   індивідуально-конкретні   приписи,   за 
винятком  актів,  у  яких  одночасно   містяться   нормативні   та
індивідуально-конкретні приписи;

     актів, якими доводяться до відома фізичних та юридичних осіб, 
їх об'єднань рішення органів,  які є вищестоящими по відношенню до
органів, які приймають ці акти.

     Дія цього  Закону  також не поширюється на порядок укладання, 
виконання,  опублікування,  реєстрації та  денонсації  міжнародних
договорів України.

     Стаття 4. Принципи державної регуляторної політики 

     Принципами державної регуляторної політики є: 

     доцільність -     обґрунтована     необхідність    державного 
регулювання господарських  відносин  з  метою  вирішення  існуючої
проблеми;

     адекватність -   відповідність   форм   та  рівня  державного 
регулювання господарських відносин потребі  у  вирішенні  існуючої
проблеми   та  ринковим  вимогам  з  урахуванням  усіх  прийнятних
альтернатив;

     ефективність -   забезпечення   досягнення   внаслідок    дії 
регуляторного  акта максимально можливих позитивних результатів за
рахунок   мінімально   необхідних   витрат   ресурсів    суб'єктів
господарювання, громадян та держави;

     збалансованість -   забезпечення  у  регуляторній  діяльності 
балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

     передбачуваність -  послідовність  регуляторної   діяльності, 
відповідність  її  цілям  державної  політики,  а  також  планам з
підготовки проектів  регуляторних  актів,  що  дозволяє  суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

     прозорість та  врахування громадської думки - відкритість для 
фізичних та юридичних осіб,  їх об'єднань дій регуляторних органів
на  всіх  етапах їх регуляторної діяльності,  обов'язковий розгляд
регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих
у  встановленому  законом порядку фізичними та юридичними особами,
їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих
регуляторних  актів  до  відома  фізичних  та  юридичних осіб,  їх
об'єднань,  інформування громадськості про здійснення регуляторної
діяльності.

     Стаття 5. Забезпечення здійснення державної регуляторної 
               політики

     Забезпечення здійснення   державної   регуляторної   політики 
включає:

     встановлення єдиного    підходу    до    підготовки   аналізу 
регуляторного впливу та до здійснення відстежень  результативності
регуляторних актів;

     підготовку аналізу регуляторного впливу; 

     планування діяльності   з  підготовки  проектів  регуляторних 
актів;

     оприлюднення проектів регуляторних актів  з  метою  одержання 
зауважень   і  пропозицій  від  фізичних  та  юридичних  осіб,  їх
об'єднань,  а також відкриті обговорення за  участю  представників
громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

     відстеження результативності регуляторних актів; 

     перегляд регуляторних актів; 

     систематизацію регуляторних актів; 

     недопущення прийняття     регуляторних     актів,    які    є 
непослідовними або не узгоджуються чи дублюють  діючі  регуляторні
акти;

     викладення положень  регуляторного  акта  у  спосіб,  який  є 
доступним  та  однозначним  для  розуміння  особами,  які  повинні
впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;

     оприлюднення інформації     про    здійснення    регуляторної 
діяльності.

     Стаття 6. Права громадян, суб'єктів господарювання, їх 
               об'єднань, наукових установ та
               консультативно-дорадчих органів у здійсненні
               державної регуляторної політики

     Громадяни, суб'єкти господарювання,  їх об'єднання та наукові 
установи,  а також консультативно-дорадчі органи,  що створені при
органах  державної  влади  та  органах  місцевого самоврядування і
представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, мають
право:

     подавати до  регуляторних органів пропозиції про необхідність 
підготовки проектів регуляторних актів,  а також про  необхідність
їх перегляду;

     у випадках,   передбачених  законодавством,  брати  участь  у 
розробці проектів регуляторних актів;

     подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених  проектів 
регуляторних актів,  брати участь у відкритих обговореннях питань,
пов'язаних з регуляторною діяльністю;

     бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів 
регуляторного  впливу,  експертних  висновків  щодо  регуляторного
впливу  та  виконання  заходів  з   відстеження   результативності
регуляторних актів;

     самостійно готувати   аналіз  регуляторного  впливу  проектів 
регуляторних   актів,    розроблених    регуляторними    органами,
відстежувати  результативність  регуляторних  актів,  подавати  за
наслідками цієї діяльності зауваження та  пропозиції  регуляторним
органам  або  органам,  які відповідно до цього Закону на підставі
аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів
приймають рішення про необхідність їх перегляду;

     одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, 
подані  у  встановленому  законом  порядку,  інформацію  щодо   їх
регуляторної діяльності.

     Стаття 7. Планування діяльності з підготовки проектів 
               регуляторних актів

     Регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки 
ними  проектів  регуляторних актів на наступний календарний рік не
пізніше  15  грудня  поточного  року,  якщо  інше  не  встановлено
законом.

     План діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів 
повинен  містити  визначення  видів  і  назв  проектів,  цілей  їх
прийняття,  строків  підготовки проектів,  найменування органів та
підрозділів,  відповідальних за розроблення проектів  регуляторних
актів.

     Затверджені плани    діяльності    з    підготовки   проектів 
регуляторних актів,  а також зміни до них оприлюднюються у спосіб,
передбачений статтею 13 цього Закону,  не пізніш як у десятиденний
строк після їх затвердження.

     Якщо регуляторний   орган   готує   або   розглядає    проект 
регуляторного   акта,   який  не  внесений  до  затвердженого  цим
регуляторним  органом  плану  діяльності  з  підготовки   проектів
регуляторних  актів,  цей орган повинен внести відповідні зміни до
плану не пізніше десяти робочих  днів  з  дня  початку  підготовки
цього  проекту  або  з  дня  внесення  проекту на розгляд до цього
регуляторного  органу,  але  не  пізніше  дня  оприлюднення  цього
проекту.

     Стаття 8. Підготовка аналізу регуляторного впливу 

     Стосовно кожного  проекту регуляторного акта його розробником 
готується аналіз регуляторного впливу.

     Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту 
регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

     Розробник проекту  регуляторного  акта при підготовці аналізу 
регуляторного впливу повинен:

     визначити та  проаналізувати   проблему,   яку   пропонується 
розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а
також оцінити важливість цієї проблеми;

     обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана 
за   допомогою   ринкових   механізмів   і   потребує   державного
регулювання;

     обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана 
за  допомогою діючих регуляторних актів,  та розглянути можливість
внесення змін до них;

     визначити очікувані  результати   прийняття   запропонованого 
регуляторного  акта,  у тому числі здійснити розрахунок очікуваних
витрат та вигод  суб'єктів  господарювання,  громадян  та  держави
внаслідок дії регуляторного акта;

     визначити цілі державного регулювання; 

     визначити та  оцінити  усі  прийнятні  альтернативні  способи 
досягнення встановлених цілей,  у тому числі  ті  з  них,  які  не
передбачають  безпосереднього державного регулювання господарських
відносин;

     аргументувати переваги    обраного     способу     досягнення 
встановлених цілей;

     описати механізми   і  заходи,  які  забезпечать  розв'язання 
визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного
акта;

     обґрунтувати можливість  досягнення встановлених цілей у разі 
прийняття запропонованого регуляторного акта;

     обґрунтовано довести,    що     досягнення     запропонованим 
регуляторним  актом  встановлених  цілей  є  можливим з найменшими
витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

     обґрунтовано довести,  що вигоди,  які виникатимуть внаслідок 
дії  запропонованого регуляторного акта,  виправдовують відповідні
витрати у випадку,  якщо витрати  та/або  вигоди  не  можуть  бути
кількісно визначені;

     оцінити можливість    впровадження    та    виконання   вимог 
регуляторного акта залежно  від  ресурсів,  якими  розпоряджаються
органи державної влади,  органи місцевого самоврядування,  фізичні
та юридичні особи,  які повинні впроваджувати  або  виконувати  ці
вимоги;

     оцінити ризик    впливу    зовнішніх    чинників    на    дію 
запропонованого регуляторного акта;

     обґрунтувати запропонований  строк   чинності   регуляторного 
акта;

     визначити показники результативності регуляторного акта; 

     визначити заходи,   за   допомогою  яких  буде  здійснюватися 
відстеження  результативності  регуляторного  акта  в  разі   його
прийняття.

     Якщо проект  регуляторного  акта одночасно містить норми,  що 
регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між
регуляторними  органами  чи  іншими  органами  державної  влади та
суб'єктами господарювання,  та норми,  що регулюють інші суспільні
відносини,  а  також  індивідуально-конкретні  приписи,  то аналіз
регуляторного впливу  готується  лише  щодо  норм,  які  регулюють
господарські   відносини   або   адміністративні   відносини   між
регуляторними органами або  іншими  органами  державної  влади  та
суб'єктами господарювання.

     Методика підготовки    аналізу   регуляторного   впливу   для 
застосування Національним банком  України  затверджується  спільно
Кабінетом  Міністрів  України  та  Національним банком України,  а
методика підготовки аналізу регуляторного впливу для  застосування
іншими   розробниками  проектів  регуляторних  актів  -  Кабінетом
Міністрів  України.  Методика  підготовки  аналізу   регуляторного
впливу  є  обов'язковою  для  застосування  розробниками  проектів
регуляторних актів.

     Аналіз регуляторного впливу підписується розробником  проекту 
регуляторного   акта,   а   в  разі  якщо  розробником  проекту  є
регуляторний  орган,  інший  орган,  установа  чи  організація   -
керівником цього органу, установи чи організації.

     Стаття 9. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою 
               одержання зауважень і пропозицій

     Кожен проект  регуляторного  акта  оприлюднюється   з   метою 
одержання  зауважень  і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об'єднань.

     Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання 
зауважень  і  пропозицій  розробник  цього  проекту  повідомляє  у
спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону.

     У випадках,  встановлених  цим  Законом,  може  здійснюватися 
повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

     Проект регуляторного   акта  разом  із  відповідним  аналізом 
регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею
13 цього Закону,  не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення
повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

     Повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного   акта 
повинно містити:

     стислий виклад змісту проекту; 

     поштову та  електронну,  за  її наявності,  адресу розробника 
проекту та інших органів,  до яких відповідно до цього Закону  або
за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;

     інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта 
та відповідного аналізу регуляторного  впливу  (назва  друкованого
засобу   масової   інформації  та/або  адреса  сторінки  в  мережі
Інтернет,  де опубліковано чи розміщено проект регуляторного  акта
та  аналіз  регуляторного впливу,  або інформація про інший спосіб
оприлюднення,  передбачений  частиною  п'ятою  статті   13   цього
Закону);

     інформацію про  строк,  протягом якого приймаються зауваження 
та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

     інформацію про  спосіб  надання   фізичними   та   юридичними 
особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

     Строк, протягом  якого  від  фізичних  та юридичних осіб,  їх 
об'єднань приймаються  зауваження  та  пропозиції,  встановлюється
розробником  проекту  регуляторного акта і не може бути меншим ніж
один місяць та більшим ніж три місяці з дня  оприлюднення  проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

     Усі зауваження  і  пропозиції щодо проекту регуляторного акта 
та відповідного аналізу регуляторного  впливу,  одержані  протягом
встановленого    строку,    підлягають    обов'язковому   розгляду
розробником  цього  проекту.  За   результатами   цього   розгляду
розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує
одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

     Оприлюднення проекту регуляторного  акта  з  метою  одержання 
зауважень  і  пропозицій  не  може  бути перешкодою для проведення
громадських слухань та будь-яких інших форм  відкритих  обговорень
цього проекту регуляторного акта.

     Стаття 10. Відстеження результативності регуляторних актів 

     Стосовно кожного  регуляторного  акта послідовно здійснюються 
базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

     Відстеження результативності регуляторного акта включає: 

     виконання заходів з відстеження результативності; 

     підготовку та    оприлюднення    звіту    про     відстеження 
результативності.

     Для відстеження  результативності  регуляторних  актів можуть 
бути використані статистичні дані та дані  наукових  досліджень  і
соціологічних опитувань.

     Одержані при      здійсненні      повторного      відстеження 
результативності значення показників результативності порівнюються
із  значеннями  цих  показників,  що  були одержані при здійсненні
базового  відстеження.  Періодичні  відстеження   результативності
здійснюються  з  метою  перевірки  сталого  досягання регуляторним
актом цілей,  задекларованих при його прийнятті,  після здійснення
повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

     Базове відстеження    результативності   регуляторного   акта 
здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним  актом  або
набрання  чинності  більшістю  його положень.  Якщо для визначення
значень    показників    результативності    регуляторного    акта
використовуються  виключно  статистичні  дані,  базове відстеження
результативності може бути здійснене після набрання  чинності  цим
регуляторним  актом або набрання чинності більшістю його положень,
але не пізніше дня,  з  якого  починається  проведення  повторного
відстеження результативності цього акта.

     Повторне відстеження   результативності   регуляторного  акта 
здійснюється через рік з дня набрання ним  чинності  або  набрання
чинності більшістю його положень,  але не пізніше двох років з дня
набрання чинності цим актом  або  більшістю  його  положень,  якщо
рішенням регуляторного органу,  який прийняв цей регуляторний акт,
не встановлено більш ранній строк.

     Періодичні відстеження  результативності  регуляторного  акта 
здійснюються  раз  на  кожні  три  роки починаючи з дня закінчення
заходів з повторного відстеження результативності  цього  акта,  у
тому  числі і в разі,  коли дію регуляторного акта,  прийнятого на
визначений  строк,  було   продовжено   після   закінчення   цього
визначеного строку.

     Якщо строк  дії  регуляторного  акта,  встановлений  при його 
прийнятті,  є меншим ніж один  рік,  періодичні  відстеження  його
результативності   не   здійснюються,   а   повторне   відстеження
результативності здійснюється за  три  місяці  до  дня  закінчення
визначеного    строку,   якщо   інше   не   встановлено   рішенням
регуляторного органу,  який прийняв цей акт,  але не  пізніше  дня
закінчення  визначеного  строку.  У  разі  якщо  продовжується дія
регуляторного акта,  який було прийнято на визначений строк,  що є
меншим ніж один рік, періодичні відстеження результативності цього
регуляторного акта здійснюються  у  строки,  встановлені  частиною
сьомою цієї статті.

     Рішення регуляторного  органу  про  строк,  після якого чи до 
якого   починається    повторне    відстеження    результативності
регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в
іншому акті цього регуляторного органу.

     Виконання заходів     з     відстеження      результативності 
регуляторного   акта  забезпечується  регуляторним  органом,  який
прийняв цей акт, якщо інше не встановлено цим Законом.

     Строк виконання  заходів   з   відстеження   результативності 
регуляторного  акта  не  може бути більшим ніж сорок п'ять робочих
днів.

     Регуляторний орган,  який прийняв відповідний акт,  якщо інше 
не   встановлено   цим   Законом,   готує   звіт  про  відстеження
результативності цього  регуляторного  акта  та  не  пізніш  як  у
десятиденний  строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його у
спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону.

     У звіті про відстеження результативності  регуляторного  акта 
зазначаються:

     кількісні та якісні значення показників результативності,  що 
є результатами відстеження результативності;

     дані та припущення,  на  основі  яких  здійснено  відстеження 
результативності, а також способи їх одержання;

     використані методи    одержання    результатів    відстеження 
результативності.

     Методика відстеження  результативності  регуляторних   актів, 
прийнятих  Національним  банком  України,  затверджується  спільно
Кабінетом Міністрів України  та  Національним  банком  України,  а
методика    відстеження   результативності   регуляторних   актів,
прийнятих іншими регуляторними  органами,  -  Кабінетом  Міністрів
України.  Методика відстеження результативності регуляторних актів
є обов'язковою для застосування регуляторними органами.

     Звіт про відстеження результативності підписується керівником 
регуляторного органу, що підготував цей звіт.

     Витрати на  виконання  заходів з відстеження результативності 
фінансуються за рахунок регуляторного органу,  який відповідно  до
цього Закону забезпечує виконання цих заходів.

     Стаття 11. Перегляд регуляторних актів 

     Перегляд регуляторного акта здійснюється: 

     на підставі  аналізу  звіту  про відстеження результативності 
цього регуляторного акта;

     за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний 
регуляторний акт;

     в інших випадках, передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та 
іншими законодавчими актами України.

     У разі наявності підстав,  визначених у частині  першій  цієї 
статті,  регуляторний  орган,  який  прийняв відповідний акт,  а у
випадках, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та  цим
Законом,  -  інший  орган  може приймати рішення про зупинення дії
регуляторного акта, визнання його неконституційним, про скасування
чи  про  необхідність  залишення цього регуляторного акта без змін
або про необхідність його перегляду.

     Якщо відповідно до цього Закону  рішення  щодо  регуляторного 
акта,   визначені   в  частинах  другій  та  третій  цієї  статті,
приймаються іншим органом,  цей орган подає відповідні  пропозиції
регуляторному органу, який прийняв відповідний регуляторний акт.

     Стаття 12. Офіційне оприлюднення регуляторних актів 

     Регуляторні акти,    прийняті    Верховною   Радою   України, 
Президентом  України  та  Кабінетом  Міністрів  України,  офіційно
оприлюднюються відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
інших законодавчих актів.

     Регуляторні акти,   прийняті   Верховною   Радою   Автономної 
Республіки   Крим,   офіційно   оприлюднюються  у  визначених  нею
друкованих засобах масової інформації не пізніш як у  десятиденний
строк  з  дня  їх  підписання  Головою  Верховної  Ради Автономної
Республіки Крим.

     Регуляторні акти,  прийняті  Національним   банком   України, 
Національною  радою  України з питань телебачення і радіомовлення,
іншими  державними  органами,  центральними  органами   виконавчої
влади,  державними  спеціалізованими  установами та організаціями,
некомерційними   самоврядними   організаціями,   які    здійснюють
керівництво  та  управління  окремими видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування, а також їх посадовими особами,
офіційно   оприлюднюються  в  "Офіційному  віснику"  та  у  газеті
"Урядовий кур'єр" не пізніш  як  у  десятиденний  строк  після  їх
державної реєстрації або прийняття та підписання,  у випадку, якщо
ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації.

     Регуляторні акти,   прийняті   Радою   міністрів   Автономної 
Республіки    Крим,    місцевими    органами   виконавчої   влади,
територіальними органами центральних органів виконавчої  влади,  а
також їх посадовими особами,  офіційно оприлюднюються в друкованих
засобах  масової  інформації,   визначених   Кабінетом   Міністрів
України,  не  пізніш  як  у  десятиденний строк після їх державної
реєстрації  або  прийняття  та  підписання,  у  випадку,  якщо  ці
регуляторні акти не підлягають державній реєстрації.

     Регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами 
місцевого самоврядування,  офіційно  оприлюднюються  в  друкованих
засобах   масової   інформації   відповідних  рад,  а  у  разі  їх
відсутності - у місцевих друкованих  засобах  масової  інформації,
визначених  цими  органами  та посадовими особами,  не пізніш як у
десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

     Стаття 13. Способи оприлюднення документів, підготовлених 
                у процесі здійснення регуляторної діяльності

     План діяльності  регуляторного  органу  з підготовки проектів 
регуляторних  актів  та  зміни  до  нього  оприлюднюються   шляхом
опублікування   в  друкованих  засобах  масової  інформації  цього
регуляторного органу,  а у разі  їх  відсутності  -  у  друкованих
засобах  масової інформації,  визначених цим регуляторним органом,
та/або шляхом розміщення плану  та  змін  до  нього  на  офіційній
сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет.

     Повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з 
метою одержання зауважень і пропозицій,  проект регуляторного акта
та  відповідний  аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом
опублікування в друкованих засобах масової  інформації  розробника
цього  проекту,  а  у  разі  їх відсутності - у друкованих засобах
масової інформації,  визначених розробником цього проекту,  та/або
шляхом   розміщення   на  офіційній  сторінці  розробника  проекту
регуляторного акта в мережі Інтернет.

     Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного   акта 
оприлюднюється  шляхом  опублікування в друкованих засобах масової
інформації регуляторного органу,  який  прийняв  цей  регуляторний
акт,  а  у  разі  їх  відсутності  -  у друкованих засобах масової
інформації,  визначених цим регуляторним  органом,  та/або  шляхом
розміщення  на  офіційній  сторінці  цього  регуляторного органу в
мережі Інтернет.

     При визначенні  регуляторними  органами  друкованих   засобів 
масової  інформації,  в  яких публікуються документи,  зазначені у
частинах першій - третій цієї статті:

     надається перевага  офіційним  друкованим   засобам   масової 
інформації;

     забезпечується відповідність  сфери компетенції регуляторного 
органу на відповідній території сфері  розповсюдження  друкованого
засобу масової інформації.

     Якщо в  межах  адміністративно-територіальної  одиниці  чи  в 
населеному пункті не  розповсюджуються  друковані  засоби  масової
інформації,  а  місцеві  органи  виконавчої  влади,  територіальні
органи центральних органів виконавчої влади,  органи  та  посадові
особи місцевого самоврядування не мають своїх офіційних сторінок у
мережі  Інтернет,  документи, зазначені у частинах першій - третій
цієї статті, можуть оприлюднюватися у будь-який інший спосіб, який
гарантує    доведення    інформації   до   мешканців   відповідної
адміністративно-територіальної    одиниці    чи   до   відповідної
територіальної громади.

     Витрати, пов'язані з оприлюдненням документів,  зазначених  у 
частинах  першій  -  третій  цієї  статті, фінансуються за рахунок
розробників  проектів регуляторних актів або регуляторних органів,
які оприлюднюють ці документи.

     Стаття 14. Оприлюднення інформації про здійснення 
                регуляторної діяльності

     Регуляторні органи публікують у  друкованих  засобах  масової 
інформації та/або розміщують на своїх офіційних сторінках у мережі
Інтернет або оприлюднюють в  інший  спосіб,  у  тому  числі  через
телебачення  і радіо,  інформацію про здійснення ними регуляторної
діяльності.

                            Розділ II 
            ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
                     ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

     Стаття 15. Порядок здійснення державної регуляторної 
                політики Верховною Радою України

     Порядок планування  діяльності  Верховної  Ради   України   з 
підготовки  проектів законів,  що регулюють господарські відносини
та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими
органами  державної  влади  та суб'єктами господарювання,  порядок
розгляду цих проектів законів  Верховною  Радою  України,  порядок
забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки у
здійсненні  Верховною   Радою   України   державної   регуляторної
політики,   а   також   порядок  відстеження  результативності  та
перегляду  законів,  що  регулюють   господарські   відносини   та
адміністративні  відносини  між  регуляторними органами або іншими
органами   державної   влади   та    суб'єктами    господарювання,
визначаються  законом  про  Регламент  Верховної  Ради  України  з
урахуванням вимог цього Закону.

     Стаття 16. Подання Верховній Раді України інформації про 
                здійснення державної регуляторної політики

     Кабінет Міністрів   України   подає  Верховній  Раді  України 
інформацію  про  здійснення  державної  регуляторної  політики   в
системі органів виконавчої влади.

     Щорічні звіти   Кабінету   Міністрів  України  оприлюднюються 
шляхом їх опублікування в газетах  "Голос  України"  та  "Урядовий
кур'єр".

                            Розділ III 
            ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
            ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

     Стаття 17. Правові та організаційні засади здійснення 
                державної регуляторної політики Верховною Радою
                Автономної Республіки Крим

     Правові та   організаційні   засади   здійснення    державної 
регуляторної  політики  Верховною Радою Автономної Республіки Крим
визначаються Конституцією України   ( 254к/96-ВР ),  цим  Законом,
іншими  законами України,  Конституцією Автономної Республіки Крим
( rb239k002-98 ) та  нормативно-правовими  актами  Верховної  Ради
Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

                            Розділ IV 
            ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
        КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ
         ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ,
           РАДОЮ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
               МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

     Стаття 18. Організаційні засади здійснення державної 
                регуляторної політики центральними органами
                виконавчої влади та їх територіальними органами,
                Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
                місцевими органами виконавчої влади

     Центральні органи   виконавчої   влади  та  їх  територіальні 
органи,  за винятком спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої  влади з питань державної регуляторної політики (далі -
спеціально уповноважений орган) і його територіальних органів,  та
місцеві  органи  виконавчої влади з метою реалізації покладених на
них цим Законом повноважень у  здійсненні  державної  регуляторної
політики  створюють  у своєму складі в межах граничної чисельності
структурні підрозділи з питань реалізації  державної  регуляторної
політики  або  покладають  реалізацію  цих  повноважень  на один з
існуючих  структурних  підрозділів  чи  окремих   посадових   осіб
відповідних органів.

     Організаційні засади    здійснення   державної   регуляторної 
політики Радою міністрів Автономної Республіки  Крим  визначаються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  цим Законом, іншими законами
України, Конституцією Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ),
нормативно-правовими  актами  Верховної Ради Автономної Республіки
Крим з питань, віднесених до її компетенції.

     Стаття 19. Особливості планування діяльності Кабінету 
                Міністрів України та центральних органів
                виконавчої влади з підготовки проектів
                регуляторних актів

     Планування діяльності   з   підготовки   Кабінетом  Міністрів 
України  проектів  регуляторних  актів  здійснюється  в   порядку,
встановленому    Регламентом    Кабінету   Міністрів       України
( 915-2000-п ),  з урахуванням вимог частин третьої  та  четвертої
статті 7 цього Закону.

     Плани діяльності   центральних  органів  виконавчої  влади  з 
підготовки  проектів  регуляторних  актів  формуються  на   основі
затвердженого   плану  діяльності  Кабінету  Міністрів  України  з
підготовки проектів регуляторних актів.

     Стаття 20. Особливості оприлюднення проектів регуляторних 
                актів, які розробляються органами виконавчої
                влади, з метою одержання зауважень і пропозицій

     Зауваження і   пропозиції    щодо    оприлюдненого    проекту 
регуляторного  акта,  розробленого  органом  виконавчої влади,  та
відповідного аналізу регуляторного впливу надаються  фізичними  та
юридичними   особами,   їх  об'єднаннями,  крім  розробника  цього
проекту:

     спеціально уповноваженому органу - при оприлюдненні  проектів 
регуляторних  актів,  розроблених центральними органами виконавчої
влади;

     відповідному територіальному органу спеціально уповноваженого 
органу - при оприлюдненні проектів регуляторних актів, розроблених
Радою міністрів Автономної  Республіки  Крим,  місцевими  органами
виконавчої  влади,  територіальними  органами  центральних органів
виконавчої влади.

     За рішенням Кабінету Міністрів України  або  робочого  органу 
Кабінету   Міністрів   України,   утвореного   для  узгодження  та
підготовки питань для розгляду на  засіданнях  Кабінету  Міністрів
України (далі - урядовий комітет), на розгляд якого внесено проект
регуляторного акта:

     оприлюднюються проекти    регуляторних    актів,    які    не 
оприлюднювалися  до  внесення  їх на розгляд до Кабінету Міністрів
України;

     можуть повторно оприлюднюватися проекти  регуляторних  актів, 
які   оприлюднювалися  до  внесення  їх  на  розгляд  до  Кабінету
Міністрів України.

     У разі оприлюднення проекту регуляторного  акта  за  рішенням 
Кабінету  Міністрів  України  чи  відповідного  урядового комітету
функцію розробника цього проекту виконує орган  виконавчої  влади,
який вніс на розгляд відповідний проект,  якщо інше не встановлено
у рішенні Кабінету Міністрів України  чи  урядового  комітету  про
оприлюднення цього проекту.

     Стаття 21. Погодження проектів регуляторних актів, які 
                розробляються органами виконавчої влади, із
                спеціально уповноваженим органом або його
                територіальними органами

     Проекти регуляторних актів,  які  розробляються  центральними 
органами  виконавчої  влади,  підлягають  погодженню із спеціально
уповноваженим органом.

     Проекти регуляторних актів, які розробляються Радою міністрів 
Автономної  Республіки Крим,  місцевими органами виконавчої влади,
територіальними органами  центральних  органів  виконавчої  влади,
підлягають  погодженню  з  відповідними  територіальними  органами
спеціально уповноваженого органу.

     Для погодження до спеціально уповноваженого  органу  разом  з 
проектом  регуляторного акта подаються аналіз регуляторного впливу
цього проекту та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення
проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

     Тривалість погодження  проекту  регуляторного  акта  не  може 
перевищувати одного місяця  з  дня  одержання  проекту  спеціально
уповноваженим органом або його територіальним органом.

     Спеціально уповноважений  орган або його територіальний орган 
розглядає проект регуляторного акта та документи,  що додаються до
нього,  і приймає рішення про погодження цього проекту або рішення
про відмову в його погодженні.  Це рішення не  пізніше  наступного
робочого  дня  з  дня  його  прийняття  подається до органу,  який
розробив проект регуляторного акта.

     Рішення про відмову в погодженні проекту  регуляторного  акта 
повинно  містити  обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо цього
проекту та/або щодо відповідного аналізу регуляторного впливу.

     Після доопрацювання   проекту   регуляторного   акта   та/або 
відповідного  аналізу  регуляторного  впливу з урахуванням наданих
зауважень та пропозицій цей проект подається у  встановленому  цим
Законом    порядку    на   повторне   погодження   до   спеціально
уповноваженого органу або його територіального органу.

     У разі незгоди з рішенням про відмову  в  погодженні  проекту 
регуляторного   акта   розробник  цього  проекту  може  звернутися
відповідно   до   спеціально   уповноваженого   органу   чи   його
територіального органу з ініціативою щодо утворення погоджувальної
групи для проведення консультацій з метою усунення  суперечностей.
До  складу  погоджувальної  групи  входять представники розробника
проекту регуляторного акта та спеціально уповноваженого органу або
його територіального органу.

     Якщо поданий  на  погодження  проект  регуляторного  акта  не 
оприлюднювався розробником цього проекту, спеціально уповноважений
орган   чи  його  територіальний  орган  залишає  цей  проект  без
розгляду, про що повідомляє розробникові проекту в письмовій формі
не  пізніше  наступного  робочого дня з дня одержання відповідного
проекту спеціально уповноваженим органом або  його  територіальним
органом.

     Після оприлюднення   проект  регуляторного  акта,  який  було 
залишено без розгляду, подається його розробником на погодження до
спеціально  уповноваженого органу чи його територіального органу в
порядку, встановленому цим Законом.

     Стаття 22. Апеляційні регуляторні комісії 

     Для розгляду скарг Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих   органів   виконавчої   влади,   територіальних  органів
центральних органів виконавчої влади щодо  відмови  територіальних
органів  спеціально  уповноваженого  органу  в погодженні проектів
регуляторних актів в Автономній Республіці Крим,  областях, містах
Києві та Севастополі утворюються апеляційні регуляторні комісії.

     Положення  про  апеляційну регуляторну комісію ( 226-2004-п ) 
затверджується   Кабінетом   Міністрів   України,  а  її  склад  -
відповідно  Головою  Ради  міністрів  Автономної  Республіки Крим,
головою  обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом.

     До складу    апеляційних    регуляторних    комісій   входять 
представники місцевих  органів  виконавчої  влади,  територіальних
органів  центральних органів виконавчої влади,  об'єднань громадян
та суб'єктів господарювання.

     Кількість представників  об'єднань  громадян   та   суб'єктів 
господарювання  повинна  становити  не менше третини від загальної
кількості членів апеляційної регуляторної комісії.

     Організаційне, інформаційне      та      матеріально-технічне 
забезпечення  діяльності апеляційних регуляторних комісій здійснює
відповідно Рада міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

     Стаття 23. Оскарження відмови спеціально уповноваженого 
                органу або його територіального органу
                в погодженні проекту регуляторного акта

     Розробник проекту  регуляторного  акта  має  право  оскаржити 
рішення про відмову  спеціально  уповноваженого  органу  або  його
територіального  органу  в  погодженні проекту регуляторного акта.
При цьому центральний орган виконавчої влади оскаржує таку відмову
до урядового комітету,  визначеного Кабінетом Міністрів України, а
Рада  міністрів  Автономної  Республіки   Крим,   місцевий   орган
виконавчої   влади,   територіальний   орган  центрального  органу
виконавчої влади - до апеляційної регуляторної комісії.

     Одночасно з поданням скарги розробник  проекту  регуляторного 
акта  надсилає  відповідно  до спеціально уповноваженого органу чи
його територіального органу повідомлення про оскарження відмови  в
погодженні проекту.

     До скарги  щодо  відмови  в  погодженні проекту регуляторного 
акта  додаються  копії  цього  проекту   та   рішення   спеціально
уповноваженого органу чи його територіального органу про відмову в
його погодженні,  а в разі необхідності за  рішенням  скаржника  -
інші матеріали.

     Строк розгляду  скарги  встановлюється урядовим комітетом або 
апеляційною регуляторною комісією,  але не може бути  більшим  ніж
один  місяць  з  дня  одержання  цієї  скарги  відповідно урядовим
комітетом або апеляційною регуляторною комісією.

     Спеціально уповноважений орган або його територіальний  орган 
може   подати   на  засідання  відповідно  урядового  комітету  чи
апеляційної  регуляторної   комісії   додаткові   матеріали,   які
обґрунтовують його відмову в погодженні проекту.

     За результатами  розгляду  скарги відповідно урядовий комітет 
або апеляційна регуляторна комісія приймає рішення про задоволення
скарги або про відмову в її задоволенні.

     У разі   задоволення   скарги   проект   регуляторного   акта 
затверджується або вноситься його розробником до іншого органу, до
компетенції   якого   належить   розгляд   або   прийняття   цього
регуляторного  акта,  без  погодження  відповідно  із   спеціально
уповноваженим органом чи його територіальним органом.

     У разі відмови у задоволенні скарги проект регуляторного акта 
повертається його розробнику на доопрацювання та подання  його  на
повторне погодження відповідно із спеціально уповноваженим органом
чи його територіальним органом.

     Стаття 24. Особливості розгляду Кабінетом Міністрів України 
                проектів регуляторних актів

     Кожен проект  регуляторного  акта,  що внесений на розгляд до 
Кабінету Міністрів України,  подається для підготовки  експертного
висновку  щодо  регуляторного  впливу  до  структурного підрозділу
Секретаріату Кабінету Міністрів України, на який рішенням Кабінету
Міністрів України покладено відповідну функцію.

     Порядок та   строки   підготовки  експертних  висновків  щодо 
регуляторного впливу  проектів  регуляторних  актів,  внесених  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України,  встановлюються Регламентом
Кабінету Міністрів України.

( Дoкумeнт взято з сайту BPУ - http://zakon.rada.gov.ua )


 
     На засідання   урядового   комітету   разом    із    проектом 
регуляторного  акта  подаються  аналіз регуляторного впливу,  яким
супроводжується  цей   проект,   та   експертний   висновок   щодо
регуляторного впливу відповідного проекту регуляторного акта.

     Стаття 25. Особливості прийняття регуляторних актів органами 
                виконавчої влади, їх посадовими особами

     Регуляторний акт  не  може  бути  прийнятий   або   схвалений 
уповноваженим  на  це  органом виконавчої влади або його посадовою
особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

     відсутній аналіз регуляторного впливу; 

     проект регуляторного акта не був оприлюднений; 

     проект регуляторного акта не був  поданий  на  погодження  із 
спеціально    уповноваженим    органом    або   його   відповідним
територіальним органом;

     щодо проекту  регуляторного  акта  спеціально   уповноваженим 
органом  або його територіальним органом було прийнято рішення про
відмову в його погодженні;

     урядовим комітетом або апеляційною регуляторною  комісією  не 
прийнято    рішення    стосовно    поданої   розробником   проекту
регуляторного акта скарги щодо відмови в погодженні цього  проекту
спеціально уповноваженим органом чи його територіальним органом;

     розробником проекту  регуляторного  акта  не виконано рішення 
урядового комітету або апеляційної регуляторної  комісії  стосовно
скарги   щодо   відмови  в  погодженні  цього  проекту  спеціально
уповноваженим органом чи його територіальним органом.

     У разі  виявлення  будь-якої  з   цих   обставин   спеціально 
уповноважений  орган,  його територіальний орган повідомляє про це
орган виконавчої  влади,  його  посадову  особу,  уповноважену  на
прийняття  або  схвалення регуляторного акта,  а якщо регуляторний
акт підлягає державній реєстрації в органах юстиції - також  орган
юстиції,   до  компетенції  якого  належить  здійснення  державної
реєстрації цього регуляторного акта.

     Якщо в ході перевірки  на  підставі  повідомлення  спеціально 
уповноваженого  органу  або  його  територіального  органу органом
юстиції буде виявлена будь-яка з обставин,  визначених  у  частині
першій цієї статті, орган юстиції відмовляє в державній реєстрації
регуляторного акта або  не  пізніше  десяти  робочих  днів  з  дня
одержання   цього   повідомлення  скасовує  прийняте  рішення  про
державну реєстрацію цього регуляторного акта.

     Стаття 26. Особливості відстеження результативності 
                та перегляду регуляторних актів, прийнятих
                органами виконавчої влади

     Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних 
актів,   прийнятих  Кабінетом  Міністрів  України,  забезпечується
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки  Крим,  місцевими  органами виконавчої влади,  які були
головними розробниками проектів  цих  регуляторних  актів  або  до
компетенції   яких   належать   питання,   що   регулюються   цими
регуляторними актами.

     Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, 
прийнятого  Кабінетом  Міністрів  України,  не  пізніше наступного
робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до урядового
комітету, який схвалив проект цього регуляторного акта.

     Рішення про   необхідність   перегляду   регуляторного  акта, 
прийнятого Кабінетом Міністрів України,  на підставі аналізу звіту
про  відстеження  його  результативності приймає урядовий комітет,
який  схвалив  проект  цього  регуляторного  акта,  або  розробник
проекту цього регуляторного акта.

     Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, 
прийнятого  центральним  органом  виконавчої  влади,  не   пізніше
наступного  робочого  дня  з  дня його оприлюднення передається до
спеціально уповноваженого органу.

     Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, 
прийнятого  Радою  міністрів Автономної Республіки Крим,  місцевим
органом  виконавчої  влади,  територіальним  органом  центрального
органу виконавчої влади,  не пізніше наступного робочого дня з дня
його оприлюднення передається до територіального органу спеціально
уповноваженого органу.

     Стаття 27. Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень 
                про необхідність усунення порушень принципів
                державної регуляторної політики

     Спеціально уповноважений    орган   має   право   здійснювати 
експертизу  регуляторних  актів  центральних  органів   виконавчої
влади,   їх  територіальних  органів,  Ради  міністрів  Автономної
Республіки   Крим,   місцевих   органів   виконавчої   влади    на
відповідність цих актів вимогам статей 4, 5, 8-13 цього Закону.

     Підставами для   проведення   експертизи  регуляторних  актів 
спеціально уповноваженим органом є:

     відповідне звернення  фізичних  та/або  юридичних  осіб,   їх 
об'єднань,  а  також консультативно-дорадчих органів,  що створені
при органах державної влади та органах місцевого самоврядування  і
представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання;

     аналіз спеціально    уповноваженим    органом    звітів   про 
відстеження результативності регуляторних актів.

     У разі виявлення в регуляторних актах  або  в  діях  органів, 
зазначених у частині першій цієї статті,  порушень вимог статей 4,
5,  8-13  цього  Закону  спеціально  уповноважений  орган  приймає
рішення  про  необхідність  усунення  виявлених порушень принципів
державної регуляторної політики органом, що прийняв цей акт.

     Рішення про   необхідність   усунення   порушень    принципів 
державної  регуляторної  політики  може  стосуватися регуляторного
акта у цілому або окремих його положень.

     Рішення спеціально   уповноваженого   органу    не    пізніше 
наступного  робочого  дня після його прийняття надсилається органу
виконавчої влади,  що прийняв регуляторний акт,  щодо  якого  було
прийнято відповідне рішення.

     Рішення спеціально  уповноваженого  органу  про  необхідність 
усунення порушень принципів  державної  регуляторної  політики  не
підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

     Стаття 28. Виконання рішень спеціально уповноваженого органу 
                про необхідність усунення порушень принципів
                державної регуляторної політики

     Рішення спеціально  уповноваженого  органу  про  необхідність 
усунення  порушень  принципів  державної   регуляторної   політики
підлягає  виконанню  органом виконавчої влади,  щодо регуляторного
акта якого було прийнято це рішення,  у двомісячний  строк  з  дня
прийняття такого рішення.

     Виконання органами   виконавчої   влади   рішень   спеціально 
уповноваженого  органу  передбачає  підготовку  проекту  акта  про
внесення  змін  до  регуляторного  акта,  щодо якого було прийнято
рішення,  або про визнання  цього  регуляторного  акта  таким,  що
втратив чинність.

     У разі   підготовки   проекту   акта  про  внесення  змін  до 
регуляторного акта,  щодо якого було прийнято відповідне  рішення,
цей  проект  подається  у  встановленому  цим  Законом  порядку на
погодження до спеціально уповноваженого органу  не  пізніш  як  за
п'ять  робочих  днів  до  закінчення строку виконання відповідного
рішення  спеціально  уповноваженого  органу.  У   разі   прийняття
спеціально  уповноваженим  органом  рішення про погодження проекту
змін рішення спеціально  уповноваженого  органу  про  необхідність
усунення   порушень   принципів  державної  регуляторної  політики
вважається виконаним.

     Погодження проекту змін до  регуляторного  акта,  щодо  якого 
спеціально   уповноваженим   органом  було  прийнято  рішення  про
необхідність усунення порушень  принципів  державної  регуляторної
політики,  здійснюється  в  порядку  та у строки,  встановлені цим
Законом,  з урахуванням  зауважень  та  пропозицій,  викладених  у
відповідному рішенні.

     У разі  визнання  таким,  що втратив чинність,  регуляторного 
акта,  щодо якого спеціально уповноваженим органом  було  прийнято
рішення,  орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт,
не пізніше одного робочого  дня  до  закінчення  строку  виконання
відповідного  рішення  подає  до  спеціально уповноваженого органу
копію  акта  про  визнання  таким,  що  втратив  чинність,   цього
регуляторного акта.

     У разі  невиконання  рішення спеціально уповноваженого органу 
про   необхідність   усунення   порушень    принципів    державної
регуляторної  політики  або  неоскарження  цього  рішення  органом
виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку  дія
регуляторного  акта  або  окремих  його  положень,  щодо яких було
прийнято відповідне рішення,  зупиняється  наступного  дня  з  дня
закінчення строку для виконання такого рішення.

     Спеціально уповноважений  орган  публікує  в газеті "Урядовий 
кур'єр" повідомлення про  зупинення  дії  регуляторного  акта  або
окремих  його  положень  не  пізніше  десяти  робочих  днів  з дня
зупинення дії цього регуляторного акта або окремих його положень.

     Якщо рішення про  необхідність  усунення  порушень  принципів 
державної  регуляторної політики прийнято щодо регуляторного акта,
зареєстрованого в органі юстиції,  спеціально уповноважений  орган
не  пізніше  трьох  робочих днів з дня зупинення дії регуляторного
акта  або  окремих  його  положень  за  умови  неподання   органом
виконавчої  влади  скарги  щодо  рішення спеціально уповноваженого
органу до  урядового  комітету,  визначеного  Кабінетом  Міністрів
України,   надсилає  повідомлення  про  зупинення  дії  до  органу
юстиції, який зареєстрував відповідний регуляторний акт.

     Орган юстиції не пізніше п'яти робочих днів з  дня  одержання 
повідомлення  спеціально  уповноваженого  органу скасовує прийняте
ним рішення про державну реєстрацію регуляторного акта,  дію якого
або  окремих  його  положень  було  зупинено,  і повідомляє про це
спеціально уповноважений  орган  та  орган  виконавчої  влади,  що
прийняв цей регуляторний акт.

     Стаття 29. Оскарження рішень спеціально уповноваженого органу 
                про необхідність усунення порушень принципів
                державної регуляторної політики

     Рішення спеціально  уповноваженого  органу  про  необхідність 
усунення порушень принципів державної регуляторної  політики  може
бути   оскаржено  до  урядового  комітету,  визначеного  Кабінетом
Міністрів України,  протягом десяти робочих днів з  дня  одержання
органом виконавчої влади відповідного рішення.

     Одночасно з   поданням  скарги  орган  виконавчої  влади,  що 
прийняв регуляторний акт,  надсилає до  спеціально  уповноваженого
органу повідомлення про оскарження його рішення.

     Скарга щодо  рішення спеціально уповноваженого органу повинна 
бути підписаною керівником  органу  виконавчої  влади.  До  скарги
додаються  копія  рішення,  яке  оскаржується,  та  матеріали,  що
обґрунтовують необхідність його скасування.

     У разі оскарження рішення спеціально  уповноваженого  органу, 
прийнятого щодо спільного акта органів виконавчої влади, подається
спільна скарга, яка підписується керівниками цих органів.

     Урядовий комітет розглядає  скаргу  щодо  рішення  спеціально 
уповноваженого  органу  протягом  тридцяти  робочих  днів з дня її
одержання за участі керівника спеціально уповноваженого органу  та
керівника  органу виконавчої влади,  щодо регуляторного акта якого
прийнято відповідне рішення.  У розгляді  спільної  скарги  участь
керівників цих органів є обов'язковою.

     Спеціально уповноважений  орган  подає на засідання урядового 
комітету  матеріали,  які  обґрунтовують  прийняття  рішення,   що
оскаржується.

     Подання скарги  щодо рішення спеціально уповноваженого органу 
не зупиняє дії цього рішення.

     За результатами  розгляду  скарги  урядовий  комітет  приймає 
рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні.

     У разі  задоволення  скарги спеціально уповноважений орган не 
пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про задоволення
скарги скасовує своє рішення, яке було оскаржено.

     У разі  відмови  у задоволенні скарги орган виконавчої влади, 
що прийняв регуляторний акт і подав скаргу:

     не пізніше трьох робочих днів з  дня  прийняття  рішення  про 
відмову  у  задоволенні  скарги  подає на погодження до спеціально
уповноваженого  органу  проект  акта,  яким  вносяться  зміни   до
регуляторного  акта,  щодо  якого спеціально уповноваженим органом
було прийнято рішення,  або проект акта, яким цей регуляторний акт
визнається таким, що втратив чинність;

     забезпечує затвердження цього проекту акта. 

                             Розділ V 
          ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
              ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ
                             ПОЛІТИКИ

     Стаття 30. Повноваження спеціально уповноваженого органу щодо 
                здійснення державної регуляторної політики

     Спеціально уповноваженим    органом   є   центральний   орган 
виконавчої влади,  який забезпечує реалізацію державної політики у
сфері підприємництва.

     До повноважень    спеціально   уповноваженого   органу   щодо 
здійснення державної регуляторної політики належать:

     підготовка та   подання   пропозицій   щодо   формування   та 
забезпечення здійснення державної регуляторної політики;

     узагальнення практики застосування законодавства про державну 
регуляторну політику,  підготовка та подання пропозицій щодо  його
вдосконалення;

     методичне забезпечення   діяльності   регуляторних   органів, 
пов'язаної із здійсненням державної регуляторної політики;

     проведення аналізу проектів регуляторних актів,  що подаються 
на  погодження,  та  відповідних  аналізів регуляторного впливу на
відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 цього Закону та прийняття
рішень   про   погодження  цих  проектів  або  про  відмову  в  їх
погодженні;

     здійснення експертизи регуляторних актів центральних  органів 
виконавчої  влади  та  їх  територіальних органів,  Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,  місцевих органів виконавчої влади  на
їх відповідність вимогам статей 4, 5, 8-13 цього Закону, прийняття
у разі  виявлення  порушень  цих  вимог  рішень  про  необхідність
усунення порушень принципів державної регуляторної політики;

     проведення експертиз    проектів   законів   України,   інших 
нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та
адміністративні  відносини  між  регуляторними органами або іншими
органами державної влади  та  суб'єктами  господарювання,  надання
розробникам   цих   проектів   пропозицій   про  їх  вдосконалення
відповідно до принципів державної регуляторної політики;

     звернення до регуляторних органів з пропозиціями про внесення 
змін  або  визнання такими,  що втратили чинність,  прийнятих цими
органами регуляторних актів,  що  суперечать  принципам  державної
регуляторної  політики  або  прийняті  з  порушенням  вимог  цього
Закону;

     звернення до Президента України,  органів державної влади, їх 
посадових    осіб,    органів    та   посадових   осіб   місцевого
самоврядування,  які  у  випадках  та  в   порядку,   встановлених
Конституцією  (  254к/96-ВР  )  та  законами  України, мають право
скасовувати  або зупиняти дію актів інших органів державної влади,
їх   посадових   осіб,   органів   та   посадових  осіб  місцевого
самоврядування,  з  поданнями  про  скасування  або  зупинення дії
регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної
політики або прийняті з порушенням вимог цього Закону;

     аналіз листів  центральних  органів  виконавчої   влади,   їх 
територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органів виконавчої  влади,  їх  посадових  осіб,  у  яких
роз'яснюються положення регуляторних актів, надання цим органам та
посадовим особам пропозицій про відкликання  цих  листів  у  разі,
якщо вони суперечать законодавству;

     надання роз'яснень   положень   законодавства   про  державну 
регуляторну політику;

     вжиття у межах,  встановлених законами України,  заходів щодо 
захисту  прав  та  законних  інтересів  суб'єктів  господарювання,
порушених внаслідок дії регуляторних актів;

     інформування фізичних та юридичних  осіб,  їх  об'єднань  про 
свою  діяльність  та  здійснення державної регуляторної політики в
Україні.

                            Розділ VI 
       ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ
          ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Стаття 31. Організаційні засади здійснення державної 
                регуляторної політики органами та посадовими
                особами місцевого самоврядування

     Сільські, селищні,  міські,  районні  у  містах,  районні  та 
обласні  ради  з  метою  реалізації  покладених на них цим Законом
повноважень у здійсненні державної  регуляторної  політики  можуть
створювати  у  своєму  складі постійні комісії з питань реалізації
державної  регуляторної   політики   або   можуть   покладати   ці
повноваження на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради
(далі - відповідальна постійна комісія).

     Виконавчі органи сільських,  селищних,  міських,  районних  у 
містах  рад  з  метою  реалізації  покладених  на  них цим Законом
повноважень у здійсненні державної регуляторної політики створюють
у   своєму   складі   в  межах  граничної  чисельності  структурні
підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або
покладають   реалізацію   цих   повноважень  на  один  з  існуючих
структурних підрозділів чи  окремих  посадових  осіб  відповідного
виконавчого   органу   ради  (далі  -  відповідальний  структурний
підрозділ).

     Організаційне забезпечення здійснення державної  регуляторної 
політики   сільським,   селищним   та   міським  головою  здійснює
відповідальний структурний підрозділ виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради.

     Організаційні засади    здійснення   державної   регуляторної 
політики  у  системі  місцевого  самоврядування  у   місті   Києві
визначаються цим Законом та Законом України "Про столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ).

     Стаття 32. Особливості планування діяльності органів 
                та посадових осіб місцевого самоврядування
                з підготовки проектів регуляторних актів

     Планування діяльності сільських,  селищних, міських, районних 
у   містах,   районних  та  обласних  рад  з  підготовки  проектів
регуляторних   актів   здійснюється   в   рамках   підготовки   та
затвердження    планів   роботи   відповідних   рад   у   порядку,
встановленому  Законом  України  "Про  місцеве  самоврядування   в
Україні"   ( 280/97-ВР )  та  регламентами  відповідних   рад,   з
урахуванням  вимог  частин  третьої  та  четвертої  статті 7 цього
Закону.

     Стаття 33. Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів 
                регуляторних актів, розроблених органами
                та посадовими особами місцевого самоврядування

     У разі внесення на розгляд сесії ради  проекту  регуляторного 
акта  без  аналізу  регуляторного  впливу  відповідальна  постійна
комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта
на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

     За мотивованим  поданням  депутата  ради,  постійної  комісії 
ради,  голови районної або обласної  ради  відповідальна  постійна
комісія  може  прийняти  рішення  про  забезпечення  підготовки  в
порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 цього
Закону,  експертного  висновку  щодо  регуляторного впливу проекту
регуляторного  акта,  внесеного  цим  депутатом  ради,   постійною
комісією  ради,  головою районної або обласної ради.  У цьому разі
аналіз регуляторного впливу не готується,  а  експертний  висновок
щодо  регуляторного  впливу готується відповідно до вимог статті 8
цього Закону.

     У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу  ради 
чи внесення на затвердження сільським,  селищним,  міським головою
проекту регуляторного акта без аналізу  регуляторного  впливу  цей
проект повертається його розробникові на доопрацювання.

     Стаття 34. Особливості розгляду сільською, селищною, 
                міською, районною у місті, районною, обласною
                радою проектів регуляторних актів

     Кожен проект  регуляторного  акта,  що внесений на розгляд до 
сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної
ради,  подається  до відповідальної постійної комісії для вивчення
та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акта
вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

     Відповідальна постійна    комісія    забезпечує    підготовку 
експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту
регуляторного акта.

     Порядок та   строки   підготовки  експертних  висновків  щодо 
регуляторного  впливу   внесених   проектів   регуляторних   актів
встановлюються регламентами відповідних рад.

     На підставі     аналізу     регуляторного     впливу,    яким 
супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на
розгляд сесії відповідної ради,  а також експертного висновку щодо
регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна  комісія
готує  свої  висновки про відповідність проекту регуляторного акта
вимогам статей  4  та  8  цього  Закону.  У  випадках,  визначених
частиною другою статті 33 цього Закону, такі висновки готуються на
підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

     Висновки відповідальної  постійної   комісії   готуються   на 
підставі  аналізу регуляторного впливу,  яким проект регуляторного
акта  супроводжувався  при  його  внесенні,  лише  у  разі,   якщо
експертний  висновок  щодо  регуляторного  впливу  не  був наданий
відповідальній постійній комісії  протягом  строку,  встановленого
для  його  підготовки.  Це  правило  не застосовується у випадках,
передбачених частиною другою статті 33 цього Закону.

     Висновки відповідальної  постійної  комісії  передаються  для 
вивчення  до  постійної  комісії,  до  сфери відання якої належить
супроводження розгляду проекту регуляторного  акта  у  відповідній
раді (далі - головна постійна комісія), за винятком випадків, коли
відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

     При представленні на пленарному засіданні сесії ради  проекту 
регуляторного   акта   голова   відповідальної  постійної  комісії
доповідає  висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність
проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

     Стаття 35. Особливості оприлюднення проектів регуляторних 
                актів, прийняття яких належить до компетенції
                органів та посадових осіб місцевого
                самоврядування, з метою одержання зауважень
                і пропозицій

     Оприлюднення з   метою   одержання   зауважень  і  пропозицій 
проектів  регуляторних   актів,   прийняття   яких   належить   до
компетенції   виконавчих  органів  сільських,  селищних,  міських,
районних у містах рад,  а також  сільських,  селищних  та  міських
голів,  проводиться  до внесення цих проектів на розгляд засідання
відповідного  виконавчого  органу  ради  або  до  внесення  їх  на
затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.

     За рішенням сільської,  селищної,  міської, районної у місті, 
районної,  обласної  ради  або  відповідальної  постійної  комісії
відповідної ради:

     оприлюднюються проекти    регуляторних    актів,    які    не 
оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;

     можуть повторно оприлюднюватися проекти  регуляторних  актів, 
які  оприлюднювалися  до  внесення їх на розгляд сесії відповідної
ради.

     У разі оприлюднення проектів регуляторних актів  за  рішенням 
відповідної  ради  або  відповідальної постійної комісії цієї ради
функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які
внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради,  якщо інше не
встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

     Зауваження і   пропозиції    щодо    оприлюдненого    проекту 
регуляторного   акта,   внесеного   на   розгляд  сесії  ради,  та
відповідного аналізу регуляторного впливу надаються  фізичними  та
юридичними особами,  їх об'єднаннями розробникові цього проекту та
головній постійній комісії ради.

     Стаття 36. Особливості прийняття регуляторних актів органами 
                та посадовими особами місцевого самоврядування

     Регуляторний акт   не   може  бути  прийнятий  або  схвалений 
уповноваженим  на  це  органом  чи  посадовою   особою   місцевого
самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

     відсутній аналіз регуляторного впливу; 

     проект регуляторного акта не був оприлюднений. 

     У разі  виявлення  будь-якої з цих обставин орган чи посадова 
особа  місцевого  самоврядування  має  право  вжити   передбачених
законодавством  заходів для припинення виявлених порушень,  у тому
числі  відповідно   до   закону   скасувати   або   зупинити   дію
регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

     Стаття 37. Особливості відстеження результативності 
                та перегляду регуляторних актів, прийнятих
                органами та посадовими особами місцевого
                самоврядування

     Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних 
актів,  прийнятих сільськими,  селищними,  міськими та районними у
містах  радами,  забезпечується  виконавчими  органами відповідних
рад.

     Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних 
актів,  прийнятих  районними  та обласними радами,  забезпечується
виконавчим апаратом відповідних  рад,  а  у  разі  якщо  рішеннями
районних,  обласних  рад  повноваження щодо забезпечення виконання
заходів з  відстеження  результативності  цих  регуляторних  актів
делеговано    відповідно    районним    або   обласним   державним
адміністраціям - районними, обласними державними адміністраціями.

     Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, 
прийнятого відповідною радою, не пізніше наступного робочого дня з
дня оприлюднення  цього  звіту  подається  до  головної  постійної
комісії відповідної ради.

     Рішення про   необхідність   перегляду   регуляторного  акта, 
прийнятого  сільською,  селищною,  міською,  районною   у   місті,
районною,   обласною   радою,   на   підставі  аналізу  звіту  про
відстеження його результативності приймає головна постійна комісія
відповідної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

     Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних 
актів,  прийнятих  сільськими,   селищними,   міськими   головами,
забезпечується виконавчими органами сільської,  селищної,  міської
ради,  визначеними  для   виконання   цих   заходів   відповідними
сільськими, селищними, міськими головами.

     Стаття 38. Заслуховування радами звітів про здійснення 
                державної регуляторної політики

     Сільська, селищна,  міська,  районна у місті рада  заслуховує 
щорічний  звіт  сільського,  селищного,  міського  голови,  голови
районної  у  місті  ради  про  здійснення  державної  регуляторної
політики  виконавчими  органами  відповідної сільської,  селищної,
міської, районної у місті ради.

     Районна, обласна  рада  заслуховує   щорічний   звіт   голови 
районної,  обласної  ради  про  здійснення  державної регуляторної
політики виконавчим апаратом відповідної ради.

     Відповідальна постійна  комісія  відповідної  ради  готує   і 
попередньо   розглядає   питання   щодо   звітів  посадових  осіб,
зазначених у частинах першій та другій цієї статті, про здійснення
державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до
компетенції постійних комісій рад.

     Щорічні звіти посадових осіб, зазначених у частинах першій та 
другій  цієї  статті,  оприлюднюються  шляхом  їх  опублікування в
друкованих  засобах  масової  інформації  рад,  які   заслуховують
відповідні  звіти,  а  у  разі  їх  відсутності - в інших місцевих
друкованих засобах масової інформації.

                            Розділ VII 
          ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     Стаття 39. Особливості здійснення регуляторної діяльності 
                щодо положень нормативних документів

     Обов'язкові для виконання  у  передбачених  законом  випадках 
положення стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов,
прийнятих  органами  державної   влади   та   органами   місцевого
самоврядування,  санітарних норм,  державних норм і правил у сфері
містобудування, у тому числі державних будівельних норм, державних
норм  і  правил пожежної безпеки,  у тому числі загальнодержавних,
міжгалузевих,  галузевих  нормативних  актів  з  питань   пожежної
безпеки, державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про
охорону праці,  норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки,   нормативних   документів   з  метрології,  затверджених
центральними  органами  виконавчої  влади,  фармакопейних  статей,
Державної    Фармакопеї    України,    технологічних   регламентів
виготовлення  лікарського  засобу,  які  встановлюють  вимоги   до
суб'єктів  господарювання  щодо проведення обов'язкових погоджень,
аналізів,  експертиз,  обстежень,  випробувань тощо  за  допомогою
третіх   осіб,  розробляються,  приймаються  та  переглядаються  у
порядку,  встановленому цим Законом,  за винятком вимог статті  12
цього Закону.

     Нормативні документи,  які містять зазначені у частині першій 
цієї   статті    положення,    розробляються,    приймаються    та
переглядаються    у      порядку,  встановленому  Законом  України
"Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та іншими  законами  України,  що
регулюють відносини у відповідних сферах.

     Стаття 40. Особливості здійснення регуляторної діяльності 
                в умовах воєнного, надзвичайного стану
                та оголошення зони надзвичайної екологічної
                ситуації

     В умовах   воєнного,  надзвичайного  стану,  оголошення  зони 
надзвичайної  екологічної  ситуації  відповідно   до   Конституції
України ( 254к/96-ВР )    та  в  установленому порядку регуляторна
діяльність здійснюється  з  урахуванням  обмежень  прав  і  свобод
людини  і  громадянина,  які  в  умовах  воєнного та надзвичайного
стану,   оголошення   зони   надзвичайної   екологічної   ситуації
встановлюються відповідно  до  Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про правовий режим воєнного стану"    ( 1647-14 ),
Закону    України  "Про    правовий    режим  надзвичайного стану"
( 1550-14 ) та Закону України "Про зону  надзвичайної  екологічної
ситуації" ( 1908-14 ).

                           Розділ VIII 
        ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ РЕГУЛЯТОРНОЇ
                            ДІЯЛЬНОСТІ

     Стаття 41. Відповідальність за порушення порядку регуляторної 
                діяльності

     Державні службовці    та     посадові     особи     місцевого 
самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності,
встановленого  цим   Законом,   притягуються   до   дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону.

                            Розділ IX 
                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей  Закон  набирає  чинності  через три місяці з дня його 
опублікування,  за винятком пункту 5  Прикінцевих  положень,  який
набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

     2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині,  що не
суперечить цьому Закону.

     3. Стаття  12  цього Закону в частині офіційного оприлюднення 
законів та інших нормативно-правових актів,  що визначають права і
обов'язки громадян, діє до моменту набрання чинності законом, яким
згідно    з   частиною   другою   статті  57  Конституції  України
( 254к/96-ВР )   буде  встановлено  порядок  доведення  до  відома
населення   законів   та   інших   нормативно-правових  актів,  що
визначають права і обов'язки громадян.

     4. Частину  першу  статті  44  Закону  України  "Про  місцеве 
самоврядування в  Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України,  1997 р.,  N 24,  ст.  170) доповнити пунктом  18  такого
змісту:

     "18) забезпечення    виконання    заходів    з    відстеження 
результативності   регуляторних   актів,   прийнятих    районними,
обласними радами".

     5. Протягом  трьох  місяців  з дня опублікування цього Закону 
Кабінету Міністрів України відповідно до  статей  8  та  10  цього
Закону:

     спільно з   Національним   банком   України   підготувати  та 
затвердити Методику підготовки аналізу  регуляторного  впливу  для
застосування  Національним  банком України та Методику відстеження
результативності регуляторних актів, прийнятих Національним банком
України;

     підготувати та   затвердити   Методику   підготовки   аналізу 
регуляторного впливу для застосування іншими розробниками проектів
регуляторних   актів   та  Методику  відстеження  результативності
регуляторних актів, прийнятих іншими регуляторними органами.

     6. Кабінету Міністрів України: 

     а) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

     підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України 
пропозиції   щодо   приведення   законодавчих   актів   України  у
відповідність із цим Законом;

     відповідно до   своїх   повноважень   забезпечити   прийняття 
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

     забезпечити відповідно  до  частини  першої  статті  24 цього 
Закону здійснення функції з підготовки експертних  висновків  щодо
регуляторного  впливу  проектів  регуляторних  актів,  внесених на
розгляд Кабінету Міністрів України;

     привести свої нормативно-правові акти, які визначають порядок 
розгляду  та  прийняття  регуляторних  актів,  у  відповідність  з
вимогами цього Закону;

     забезпечити приведення міністерствами та іншими  центральними 
органами  виконавчої  влади  їхніх нормативно-правових актів,  які
визначають порядок підготовки та прийняття регуляторних  актів,  у
відповідність з вимогами цього Закону;

     б) протягом року з дня набрання чинності цим Законом: 

     переглянути свої   регуляторні   акти   та   привести   їх  у 
відповідність з вимогами статті 4 цього Закону;

     забезпечити перегляд міністерствами  та  іншими  центральними 
органами  виконавчої  влади їхніх регуляторних актів та приведення
їх у відповідність з вимогами статті 4 цього Закону;

     в) при розробці проекту Закону України про  Державний  бюджет 
України  на  2004  рік  та  наступні роки передбачити фінансування
витрат на виконання вимог цього Закону.

     7. Національному банку України,  Національній раді України  з 
питань  телебачення  і  радіомовлення,  а  також  іншим  державним
органам,  державним  спеціалізованим  установам  та  організаціям,
некомерційним самоврядним організаціям, які здійснюють керівництво
та управління  окремими  видами  загальнообов'язкового  державного
соціального  страхування,  що  відповідно до статті 1 цього Закону
належать до регуляторних органів:

     протягом двох місяців з дня  набрання  чинності  цим  Законом 
привести  свої  нормативно-правові  акти,  які  визначають порядок
підготовки та прийняття  регуляторних  актів,  у  відповідність  з
вимогами цього Закону;

     протягом року з дня набрання чинності цим Законом переглянути 
свої регуляторні акти та привести їх у  відповідність  з  вимогами
статті 4 цього Закону.

     8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,  Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим:

     а) протягом  трьох  місяців  з  дня  набрання  чинності   цим 
Законом:

     забезпечити відповідно  до статті 17 та частини другої статті 
18  цього  Закону  реалізацію  організаційних   засад   здійснення
державної регуляторної політики;

     привести свої нормативно-правові акти, які визначають порядок 
розгляду  та  прийняття  регуляторних  актів,  у  відповідність  з
вимогами цього Закону;

     б) протягом   року   з  дня  набрання  чинності  цим  Законом 
переглянути свої регуляторні акти та привести їх у відповідність з
вимогами статті 4 цього Закону.

     9. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування: 

     а) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом 
привести свої  нормативно-правові  акти,  які  визначають  порядок
підготовки  та  прийняття  регуляторних  актів,  у відповідність з
вимогами цього Закону;

     б) протягом  року  з  дня  набрання  чинності   цим   Законом 
переглянути свої регуляторні акти та привести їх у відповідність з
вимогами статті 4 цього Закону.
 

 Президент України                                         Л.КУЧМА 

 м. Київ, 11 вересня 2003 року 
          N 1160-IV

{ ДЖЕРЕЛО - zakon.rada.gov.ua }

 

                    
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А 
                     від 4 січня 2002 р. N 3
                               Київ

            Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
        інформації про діяльність органів виконавчої влади

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
           N  905 (  905-2003-п ) від 16.06.2003
           N  150 (  150-2004-п ) від 11.02.2004
           N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
           N  809 (  809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     { У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та 
       інформатизації"  в  усіх  відмінках  замінено  словами
       "Державний   комітет   з  питань  науки,  інновацій та
       інформатизації"  у  відповідному   відмінку  згідно  з
       Постановою КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
 

     Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000  р. 
N  928  (  928/2000  )  "Про  заходи  щодо  розвитку  національної
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого  доступу  до  цієї  мережі  в  Україні" та  від 17 травня
2001 р.  N 325  (  325/2001  )  "Про  підготовку  пропозицій  щодо
забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної
влади" з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації
громадянами  конституційних прав на участь в управлінні державними
справами і на вільний доступ до інформації про діяльність  органів
виконавчої  влади,  а  також забезпечення гласності та відкритості
діяльності     цих     органів    Кабінет    Міністрів     України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Порядок   оприлюднення   у   мережі  Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади (додається).

     2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та
Севастопольській міським  державним  адміністраціям  починаючи  із
січня   2002   р.  забезпечити  розміщення  і  постійне  оновлення
інформації на власних веб-сайтах у мережі Інтернет  відповідно  до
Порядку, затвердженого цією постановою.

     3.  Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України,  Міністерству 
економіки,  Державному  комітету  з  питань  науки,  інновацій  та
інформатизації  та  Адміністрації  Державної  служби  спеціального
зв'язку   та   захисту  інформації  для  інтеграції  інформаційних
ресурсів  органів  виконавчої влади, розміщених у мережі Інтернет,
забезпечити  розроблення та реалізацію проекту Єдиного веб-порталу
Кабінету Міністрів України (далі - Веб-портал).
{ Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 1700 
(  1700-2006-п  )  від  08.12.2006,  N  809  (  809-2010-п  )  від
02.09.2010 }

     4. Визначити    Секретаріат    Кабінету   Міністрів   України 
замовником розроблення концепції, технічного завдання на створення
Веб-порталу  та  відповідного  базового  програмного забезпечення,
Державний комітет телебачення та радіомовлення - відповідальним за
інформаційне,  а  Державний  комітет  з питань науки, інновацій та
інформатизації   -  за  технічне  забезпечення  передбачених  цією
постановою заходів.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 905 
(  905-2003-п  )   від   16.06.2003,   N  809  ( 809-2010-п )  від
02.09.2010 }

     5.  Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному 
комітету  з  питань  науки,  інновацій  та  інформатизації під час
розроблення   проектів   Державного   бюджету  України,  Державної
програми  економічного  і  соціального розвитку України та завдань
Національної  програми  інформатизації  за  поданням  Секретаріату
Кабінету  Міністрів  України  передбачати  фінансування  робіт  із
створення і підтримки Веб-порталу.
{  Пункт  5  із  змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 809 
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
 

      Прем'єр-міністр України                              А.КІНАХ 

      Інд. 49 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 4 січня 2002 р. N 3

                             ПОРЯДОК 
            оприлюднення у мережі Інтернет інформації
             про діяльність органів виконавчої влади

     1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації  про  діяльність 
органів   виконавчої   влади   здійснюється   з  метою  підвищення
ефективності  та  прозорості   діяльності   цих   органів   шляхом
впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для
надання інформаційних та інших послуг громадськості,  забезпечення
її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

     2. Оприлюднення  у  мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади здійснюється шляхом:

     розміщення  і  постійного  оновлення  міністерствами,  іншими 
центральними  та  місцевими  органами  виконавчої влади інформації
відповідно  до  вимог цього Порядку на власних веб-сайтах; { Абзац
другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     створення Єдиного  веб-порталу  Кабінету  Міністрів   України 
(далі  -  Веб-портал),   призначеного  для  інтеграції  веб-сайтів
органів виконавчої  влади  та  розміщення  інформаційних  ресурсів
відповідно до потреб громадян.

     3. Координація   робіт   із   створення   Веб-порталу,   його 
інформаційне  наповнення,  технічна  підтримка,  супроводження  та
встановлення  регламенту  і стандартів обміну інформацією між його
складовими частинами здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів
України.

     4. Інформація,   яка   розміщується   на  веб-сайтах  органів 
виконавчої  влади  та  Веб-порталі,  повинна   мати   захист   від
несанкціонованої модифікації.

     5. Інформаційне    наповнення,    захист    інформації    від 
несанкціонованої    модифікації    та    технічне     забезпечення
функціонування   веб-сайтів   міністерств,  інших  центральних  та
місцевих органів виконавчої влади як складових частин  Веб-порталу
зазначені органи здійснюють самостійно.

     6. Контроль  за  дотриманням  вимог  щодо захисту інформації, 
доступної    через    Веб-портал,    здійснюється   Адміністрацією
Держспецзв'язку.
{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

     7. Структура,    дизайн    веб-сайту    та   регламент   його 
функціонування визначаються  керівником  органу  виконавчої  влади
відповідно до вимог цього Порядку.

     Відповідальний за   створення   і   супроводження   веб-сайту 
призначається керівником відповідного органу виконавчої влади.

     8. На веб-сайті органу  виконавчої  влади  розміщується  така 
інформація:

     1)  для  міністерства,  іншого центрального органу виконавчої 
влади:

     найменування органу; 

     основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 

     структура та керівництво органу; 

     прізвища, імена та по батькові керівників; 

     місцезнаходження апарату,   урядових    органів    державного 
управління,  утворених  у  його складі,  територіальних органів та
відповідних  структурних  підрозділів  місцевих  держадміністрацій
(поштові адреси,  номери телефонів,  факсів,  адреси веб-сайтів та
електронної пошти);

     основні функції структурних підрозділів,  а  також  прізвища, 
імена,  по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників;

     нормативно-правові акти з питань,  що належать до компетенції 
органу;

     плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни 
до  них;  (  Підпункт  1  пункту  8  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     повідомлення  про  оприлюднення  проектів регуляторних актів, 
проекти  цих  актів і аналіз їх регуляторного впливу; ( Підпункт 1
пункту   8   доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  150
( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     звіти  про  відстеження  результативності  прийнятих  органом 
регуляторних актів; ( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     відомості  про  регуляторну  діяльність  органу; ( Підпункт 1 
пункту   8   доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  150
( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     перелік  та  порядок надання адміністративних послуг органами 
виконавчої  влади  і  бюджетними  установами, які перебувають в їх
управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;
{ Абзац  тринадцятий  підпункту 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ
N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     відомості  про виконання плану заходів з реалізації Концепції 
сприяння  органами  виконавчої   влади   розвитку   громадянського
суспільства,  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р.  N 1035 ( 1035-2007-р ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 89, ст. 3284); { Підпункт 1 пункту 8 доповнено
абзацом   згідно   з   Постановою   КМ  N  809 ( 809-2010-п )  від
02.09.2010 }

     відомості про   взаємодію  з  громадською  радою  при  органі 
виконавчої влади; { Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     відомості   про   проведення  консультацій  з  громадськістю, 
громадської  експертизи  та  врахування  громадської думки у своїй
діяльності;  {  Підпункт  1  пункту  8  доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     зразки документів   та   інших   матеріалів,  необхідних  для 
звернення громадян до органу;

     розпорядок роботи органу та час прийому керівництва; 

     підприємства, установи та організації,  що належать до  сфери 
управління органу;

     цільові програми у відповідній сфері; 

     відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за 
державні кошти;

     державні інформаційні  ресурси  з  питань,  що  належать   до 
компетенції органу;

     поточні та  заплановані  заходи  і події у відповідній сфері; 

     відомості про наявні вакансії; 

     2) для Ради міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласної, 
Київської та Севастопольської міської держадміністрації:

     найменування органу; 

     основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 

     структура та керівництво органу; 

     прізвища, імена та по батькові керівників; 

     місцезнаходження органу,  його  управлінь,  відділів та інших 
структурних  підрозділів,  міністерств  і   комітетів   Автономної
Республіки Крим (поштові адреси,  номери телефонів, факсів, адреси
електронної пошти та веб-сайтів районних,  районних у містах Києві
та Севастополі держадміністрацій);

     основні функції  структурних  підрозділів,  а також прізвища, 
імена, по батькові,  номери телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників;

     нормативно-правові акти з питань,  що належать до компетенції 
органу;

     плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни 
до  них;  (  Підпункт  2  пункту  8  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     повідомлення  про  оприлюднення  проектів регуляторних актів, 
проекти  цих  актів і аналіз їх регуляторного впливу; ( Підпункт 2
пункту   8   доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  150
( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     звіти  про  відстеження  результативності  прийнятих  органом 
регуляторних актів; ( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     відомості  про  регуляторну  діяльність  органу; ( Підпункт 2 
пункту   8   доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  150
( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     перелік  та  порядок надання адміністративних послуг органами 
виконавчої  влади  і  бюджетними  установами, які перебувають в їх
управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;
{ Абзац  тринадцятий  підпункту 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ
N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     відомості  про виконання плану заходів з реалізації Концепції 
сприяння  органами  виконавчої   влади   розвитку   громадянського
суспільства,  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р.  N 1035 ( 1035-2007-р ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 89, ст. 3284); { Підпункт 2 пункту 8 доповнено
абзацом   згідно   з   Постановою   КМ   N  809 ( 809-2010-п ) від
02.09.2010 }

     відомості про   взаємодію  з  громадською  радою  при  органі 
виконавчої влади; { Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     відомості   про   проведення  консультацій  з  громадськістю, 
громадської  експертизи  та  врахування  громадської думки у своїй
діяльності;  {  Підпункт  2  пункту  8  доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

     зразки документів  та  інших   матеріалів,   необхідних   для 
звернення громадян до органу;

     розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва; 

     виконання бюджету відповідного рівня; 

     показники розрахунків за енергоносії; 

     відомості про сплату місцевих податків і зборів,  комунальних 
платежів,  у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників,
розрахунки  юридичних  і  фізичних  осіб  з  бюджетом відповідного
рівня;

     установи і заклади соціальної сфери; 

     підприємства, установи та організації,  що належать до  сфери 
управління органу;

     цільові програми у відповідній сфері; 

     відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за 
державні кошти;

     поточні та заплановані заходи і події  у  відповідній  сфері; 

     відомості про наявні вакансії; 

     перелік комунальних   підприємств,   правоохоронних  органів, 
лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів,     які    знаходяться    на    території    відповідної
адміністративно-територіальної одиниці,  із  зазначенням   адреси,
номерів телефонів, розпорядку роботи;

     порядок оскарження  рішень,  прийнятих  органом  відповідного 
рівня;

     державні інформаційні  ресурси  з  питань,  що  належать   до 
компетенції органу.

     9. Рада   міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  обласні, 
Київська та  Севастопольська  міські  держадміністрації  додатково
розміщують  інформацію  про  районні,  районні  у  містах Києві та
Севастополі держадміністрації, а саме:

     найменування органу; 

     основні функції та нормативно-правові засади діяльності; 

     структура та керівництво органу; 

     місцезнаходження органу  і  підпорядкованих  йому  управлінь, 
відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси,  номери
телефонів, факсів);

     основні завдання  структурних  підрозділів  органу,  а  також 
прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної
пошти їх керівників;

     нормативно-правові акти з питань,  що належать до компетенції 
органу;

     плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни 
до  них;  ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     повідомлення  про  оприлюднення  проектів регуляторних актів, 
проекти  цих  актів  і  аналіз  їх регуляторного впливу; ( Пункт 9
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від
11.02.2004 )

     звіти  про  відстеження  результативності  прийнятих  органом 
регуляторних   актів;   (  Пункт  9  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від 11.02.2004 )

     відомості  про  регуляторну  діяльність  органу.  (  Пункт  9 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2004-п ) від
11.02.2004 )

     порядок реєстрації,  ліцензування  окремих видів діяльності у 
відповідній  сфері,  зразки  документів   та   інших   матеріалів,
необхідних   для  реєстрації  та  отримання  відповідної  ліцензії
(розрахункові рахунки для внесення платежів,  розмір цих  платежів
тощо);

     розпорядок роботи керівництва і працівників органу; 

     відомості про виконання бюджету відповідного рівня; 

     показники виплати  заробітної плати,  грошового забезпечення, 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

     показники розрахунків за енергоносії; 

     відомості про сплату місцевих податків і зборів,  комунальних 
платежів,  у  тому  числі  діючі  тарифи  та пільги окремим групам
платників,  розрахунки  юридичних  і  фізичних  осіб  з   бюджетом
відповідного рівня;

     установи і заклади соціальної сфери; 

     відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за 
державні кошти;

     перелік комунальних  підприємств,   правоохоронних   органів, 
лікувальних,  оздоровчих  установ,  дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів,  які  знаходяться  на  території  відповідної
адміністративно-територіальної   одиниці  із  зазначенням  адреси,
номерів телефонів, розпорядку роботи.

     10. Інформація,  розміщена  на  Веб-порталі   та   веб-сайті, 
оновлюється одразу після зміни відомостей,  зазначених у пунктах 8
і 9 цього Порядку.

     11. На веб-сайті Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим, 
обласних,  Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
розміщується     інформація     про     територію      відповідної
адміністративно-територіальної одиниці:

     сучасна територія         та         історія         регіону, 
адміністративно-територіальний устрій, міста регіону;

     загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості 
про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість,
сільське господарство,  створення привабливих інвестиційних умов у
регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;

     відомості про  розвиток  науки  і  освіти (перелік навчальних 
закладів і  наукових  установ,  закладів  культури  і  мистецтва),
посилання на інші інтернет-ресурси регіону.

     На веб-сайті   може   розміщуватися   інша   інформація,  яку 
керівництво   органу   виконавчої   влади   вважає   за   доцільне
оприлюднити.

     12. На  Веб-порталі  та  веб-сайті  органу  виконавчої  влади 
розміщується адреса  електронної  пошти  структурного  підрозділу,
відповідального  за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції,
а також надається можливість добровільної реєстрації  відвідувачів
для  забезпечення  ведення  статистики  відвідувань  та  підтримки
функції зворотного зв'язку.

     13. Не  допускається  розміщення  на  веб-сайті   інформації, 
розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

     Контроль за   дотриманням  вимог  цього  пункту  здійснюється 
відповідними підрозділами органів виконавчої влади.

     Персональна відповідальність   за   дотримання   цих    вимог 
покладається на керівника відповідного органу.

     14. Інформація,   яка  розміщується  на  веб-сайті,  підлягає 
літературному редагуванню.

     15. На початку головної сторінки веб-сайту органу  виконавчої 
влади розміщується зображення Державного Герба України.

     16. На  головній  сторінці  веб-сайту органу виконавчої влади 
розміщується адреса Веб-порталу.

     17. Інформація   на   веб-сайті   подається   державною    та 
англійською (обов'язково), а також іншими мовами (за потребою).

     18.  Моніторинг  інформаційного наповнення веб-сайтів органів 
виконавчої  влади  відповідно  до  вимог цього Порядку проводиться
Держкомтелерадіо.
{  Порядок  доповнено  пунктом  18  згідно з Постановою  КМ  N 809 
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

 

          З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

           Про прискорений перегляд регуляторних актів, 
             прийнятих органами та посадовими особами
                     місцевого самоврядування

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст. 169 ) 
 

     Цей Закон   установлює   правові   та   організаційні  засади 
проведення прискореного перегляду  регуляторних  актів,  прийнятих
органами  та посадовими особами місцевого самоврядування,  щодо їх
відповідності принципам державної регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності та спрямований на забезпечення додержання
цих принципів під час здійснення місцевого самоврядування.

     Стаття 1. Визначення термінів 

     1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

     прискорений перегляд регуляторних актів - комплекс заходів та 
дій,   спрямованих   на   забезпечення   якнайшвидшого  приведення
регуляторних  актів,  прийнятих  органами  та  посадовими  особами
місцевого самоврядування,  у відповідність із принципами державної
регуляторної політики,  визначеними у статті 4 Закону України "Про
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності" ( 1160-15 );

     інші терміни вживаються  у  значенні,  визначеному  в  Законі 
України  "Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).

     Стаття 2. Засади проведення прискореного перегляду 
               регуляторних актів

     1. Усі  регуляторні  акти,  прийняті  органами  та посадовими 
особами місцевого самоврядування на  день  набрання  чинності  цим
Законом,    підлягають    прискореному    перегляду   в   порядку,
встановленому цим Законом, протягом 90 днів.

     2. Кожен регуляторний акт,  прийнятий органом  або  посадовою 
особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на відповідність
принципам державної регуляторної політики.

     3. Органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські 
голови  зобов'язані  забезпечувати  участь представників об'єднань
суб'єктів господарювання,  роботодавців та громадських організацій
споживачів   (об'єднань   споживачів)   у  прискореному  перегляді
регуляторних актів на всіх його  етапах,  визначених  у  статті  4
цього Закону.

     Стаття 3. Робочі комісії з питань прискореного перегляду 
               регуляторних актів

     1. Для проведення прискореного перегляду  регуляторних  актів 
та   залучення   до   його  проведення  громадськості  сільськими,
селищними,  міськими головами,  Київським міським головою, головою
Севастопольської   міської   ради,  головами  районних  у  містах,
районних та обласних рад у п'ятиденний  строк  утворюються  робочі
комісії з   питань   прискореного   перегляду  регуляторних  актів
(далі - робочі комісії).

     2. Робочі комісії,  утворені сільськими,  селищними, міськими 
головами,   проводять   аналіз   регуляторних   актів,   прийнятих
відповідно сільськими,  селищними,  міськими радами,  радами  міст
Києва   та   Севастополя,  їх  виконавчими  органами,  сільськими,
селищними,  міськими головами,  Київським міським головою, головою
Севастопольської міської ради.  Робочі комісії,  утворені головами
районних  у  містах,  районних,  обласних  рад,  проводять  аналіз
регуляторних   актів,  прийнятих  відповідними  радами,  а  робоча
комісія,  утворена  Київським  міським  головою,  проводить  також
аналіз  регуляторних  актів,  прийнятих  районними  у  місті Києві
радами.

     3. До  складу  робочої  комісії  включаються  на   паритетних 
засадах   депутати   відповідної   ради,  посадові  особи  апарату
сільської,  селищної,  міської ради, виконавчих органів сільської,
селищної,  міської  ради,  виконавчого  апарату  районної у місті,
районної,  обласної ради,  виконавчого комітету районної  у  місті
ради,  спеціально  уповноваженого  центрального  органу виконавчої
влади з питань  державної  регуляторної  політики,  територіальних
органів  Антимонопольного  комітету України,  Міністерства юстиції
України та інших центральних органів  виконавчої  влади,  а  також
представники  об'єднань  суб'єктів  господарювання,  роботодавців,
громадських   організацій   споживачів   (об'єднань   споживачів),
наукових установ та окремі фахівці (за згодою).

     4. Діяльність   робочої   комісії   ґрунтується   на  засадах 
відкритості та гласності.

     5. Основною формою роботи робочої комісії є засідання,  які в 
разі потреби скликаються її керівником.

     6. Керівник,  секретар та інші члени робочої комісії працюють 
на громадських засадах.

     7. Методичні  рекомендації  щодо  формування  та  організації 
діяльності   робочих   комісій  з  питань  прискореного  перегляду
регуляторних   актів   затверджуються   спеціально   уповноваженим
центральним   органом   виконавчої   влади   з   питань  державної
регуляторної політики.

     8. Організаційною основою прискореного перегляду регуляторних 
актів  є  співпраця  та  обмін інформацією між робочими комісіями,
органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими
державними адміністраціями,  Радою міністрів Автономної Республіки
Крим та спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої
влади з питань державної регуляторної політики.

     9. Методична   допомога   з  питань  проведення  прискореного 
перегляду  регуляторних  актів  робочим   комісіям,   органам   та
посадовим  особам  місцевого  самоврядування,  місцевим  державним
адміністраціям  та  Раді  міністрів  Автономної  Республіки   Крим
надається  спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з питань державної регуляторної політики.

     Стаття 4. Етапи прискореного перегляду регуляторних актів 

     1. Прискорений перегляд  регуляторних  актів  проводиться  за 
такими етапами:

     1) складання    загальних   переліків   регуляторних   актів, 
прийнятих органами та посадовими особами місцевого  самоврядування
(далі - загальні переліки регуляторних актів);

     2) проведення аналізу регуляторних актів; 

     3) підготовка пропозицій за результатами аналізу регуляторних 
актів;

     4) узагальнення    результатів     прискореного     перегляду 
регуляторних   актів   та   здійснення   контролю  за  приведенням
регуляторних  актів  у  відповідність  із   принципами   державної
регуляторної політики.

     Стаття 5. Складання загальних переліків регуляторних актів 

     1. Уповноважені  посадові  особи  місцевого  самоврядування у 
семиденний строк подають  робочій  комісії  список  (списки)  усіх
нормативно-правових  актів,  прийнятих  відповідними  органами  та
посадовими особами місцевого самоврядування,  та копії таких актів
на паперових та електронних носіях.

     2. Робочі  комісії  у  десятиденний  строк складають загальні 
переліки регуляторних актів.

     3. Органи  та   посадові   особи   місцевого   самоврядування 
зобов'язані   в   будь-який  час  протягом  строку,  встановленого
частиною   першою   статті   2   цього    Закону,    забезпечувати
безперешкодний  доступ  членів  робочої комісії до відомостей (баз
даних) про акти відповідних органів та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  і  до  текстів  цих  актів,  крім тих,  що містять
відомості,  які  становлять  державну  та  іншу  захищену  законом
таємницю,  незалежно  від того,  чи вважають ці органи та посадові
особи місцевого самоврядування відповідний акт регуляторним.

     Стаття 6. Проведення аналізу регуляторних актів 

     1. Робочі комісії протягом  45  днів  на  підставі  загальних 
переліків регуляторних актів проводять аналіз регуляторних актів.

     2. У   ході  проведення  аналізу  регуляторних  актів  робочі 
комісії виявляють регуляторні акти,  що не відповідають  принципам
державної   регуляторної   політики,   та   визначають  спосіб  їх
приведення у відповідність із зазначеними принципами.

     3. Методичні    рекомендації    щодо    проведення    аналізу 
регуляторних   актів   затверджуються   спеціально   уповноваженим
центральним  органом   виконавчої   влади   з   питань   державної
регуляторної політики.

     Стаття 7. Підготовка пропозицій за результатами аналізу 
               регуляторних актів

     1. За результатами аналізу регуляторних актів робочі  комісії 
у п'ятдесятиденний строк складають та подають сільським, селищним,
міським    головам,    Київському    міському    голові,    голові
Севастопольської   міської   ради,   головам  районних  у  містах,
районних, обласних рад, які утворили відповідні робочі комісії:

     1) перелік  регуляторних  актів,  що  відповідають  принципам 
державної регуляторної політики;

     2) перелік  регуляторних актів,  що не відповідають принципам 
державної регуляторної політики  та  потребують  внесення  до  них
змін;

     3) перелік  регуляторних актів,  що не відповідають принципам 
державної регуляторної політики та потребують визнання їх  такими,
що втратили чинність, або скасування;

     4) стисле  обґрунтування включення кожного регуляторного акта 
до переліків, зазначених у пунктах 1-3 цієї частини.

     2. Органи та  посадові  особи  місцевого  самоврядування,  до 
повноважень  яких  належить  розроблення проектів актів органів та
посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  на  основі  переліків
регуляторних  актів  та обґрунтувань,  зазначених у частині першій
цієї статті, готують відповідні проекти актів про внесення змін до
відповідних  регуляторних актів,  визнання їх такими,  що втратили
чинність, або їх скасування.

     Стаття 8. Узагальнення результатів прискореного перегляду 
               регуляторних актів та здійснення контролю
               за приведенням регуляторних актів
               у відповідність із принципами державної
               регуляторної політики

     1. Загальні    переліки    регуляторних    актів,    переліки 
регуляторних  актів  та обґрунтування,  зазначені в частині першій
статті 7 цього Закону, протягом 55 днів подаються:

     1) сільськими,  селищними,  міськими головами міст  районного 
значення   -  Севастопольській  міській  державній  адміністрації,
відповідній районній державній адміністрації;

     2) міськими  головами  міст  республіканського  в  Автономній 
Республіці  Крим,  обласного значення,  головами районних у містах
(крім міст Києва та Севастополя),  районних рад -  Раді  міністрів
Автономної   Республіки   Крим,   відповідній  обласній  державній
адміністрації;

     3) Київським  міським  головою  (щодо   регуляторних   актів, 
прийнятих районними у місті Києві радами,  їх органами, посадовими
особами),  головами районних у місті Севастополі рад -  відповідно
Київській та Севастопольській міській державній адміністрації;

     4) головами   обласних   та   Севастопольської  міської  рад, 
Київським міським  головою  (щодо  регуляторних  актів,  прийнятих
Київською міською радою,  її виконавчим органом, Київським міським
головою)   -   спеціально   уповноваженому   центральному   органу
виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

     На письмову  вимогу  спеціально  уповноваженого  центрального 
органу виконавчої влади з питань державної регуляторної  політики,
Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим,  відповідних місцевих
державних адміністрацій їм  подаються  також  тексти  регуляторних
актів, зазначених у переліках, на паперових та електронних носіях.

     2. Спеціально   уповноважений  центральний  орган  виконавчої 
влади з питань державної  регуляторної  політики,  Рада  міністрів
Автономної    Республіки   Крим,   відповідні   місцеві   державні
адміністрації протягом 75 днів:

     1) аналізують інформацію,  що міститься в  поданих  переліках 
регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них;

     2) проводять  у разі потреби повторну експертизу регуляторних 
актів на відповідність принципам державної регуляторної політики;

     3) перевіряють обґрунтованість включення  регуляторних  актів 
до відповідних переліків;

     4) на  основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, 
переліків та обґрунтувань,  зазначених у частині першій  статті  7
цього  Закону,  виявляють регуляторні акти,  які не були предметом
прискореного перегляду.

     3. Спеціально  уповноважений  центральний  орган   виконавчої 
влади  з  питань  державної регуляторної політики,  Рада міністрів
Автономної   Республіки   Крим,   відповідні   місцеві    державні
адміністрації у разі необґрунтованого включення регуляторних актів
до відповідних переліків або виявлення регуляторних актів,  які не
були  предметом  прискореного перегляду,  подають протягом 80 днів
органам та  посадовим  особам  місцевого  самоврядування,  які  їх
прийняли,  пропозиції  щодо  внесення  до  них  змін,  визнання їх
такими, що втратили чинність, або їх скасування.

     4. Протягом  90  днів  органи  та  посадові  особи  місцевого 
самоврядування,  зазначені  у частині першій цієї статті,  подають
спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої  влади  з
питань державної регуляторної політики,  Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,  відповідним  місцевим  державним  адміністраціям
копії актів про внесення змін, про визнання їх такими, що втратили
чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду
регуляторних актів.

     5. У разі якщо протягом 90 днів не будуть визнані такими,  що 
втратили  чинність,  або  скасовані  регуляторні  акти,  які  були
включені  до  переліків  регуляторних  актів,  що  не відповідають
принципам державної регуляторної політики та  потребують  визнання
їх такими, що втратили чинність, або їх скасування, та регуляторні
акти,  щодо  яких  спеціально  уповноважений   центральний   орган
виконавчої  влади  з питань державної регуляторної політики,  Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,  відповідні місцеві державні
адміністрації  у строк та в порядку,  встановлені частиною третьою
цієї статті,  подали пропозиції щодо визнання цих актів такими, що
втратили  чинність,  або  їх скасування,  спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної
політики,  Рада  міністрів Автономної Республіки Крим,  відповідні
місцеві державні адміністрації  звертаються  до  адміністративного
суду з відповідним позовом.

     6. Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  відповідні 
місцеві  державні  адміністрації   протягом   120   днів   подають
спеціально  уповноваженому  центральному органу виконавчої влади з
питань державної регуляторної політики за встановленою ним  формою
зведену   інформацію   про   результати   прискореного   перегляду
регуляторних актів.

     Стаття 9. Прикінцеві положення 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

     2. Перебіг строків,  установлених цим Законом,  починається з 
дня набрання ним чинності.
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 14 грудня 2010 року 
          N 2784-VI

( Тeкcт підготовлено у Верховній Раді України