Програма правової освіти населення району на 2011-2015 роки

 


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

СТАРОСИНЯВСЬКА РАЙОННА РАДА


ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

четвертої сесії

 

від  29  березня 2011 року   №  5-4/2011

 

смт. Стара Синява

 

Про  районну програму

правової  освіти населення на 2011- 2015 роки

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши запропонований районною державною адміністрацією проект районної програми  правової освіти населення» на 2011- 2015 роки,

 

районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити районну програму правової освіти населення на 2011 - 2015 роки (додається).

 

2.  Виконавцям заходів районної програми правової освіти населення на 2011-  2015 роки двічі на рік,  до 15 червня та до 15 грудня,  інформувати про проведену роботу районне управління юстиції.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту, забезпечення законності і правопорядку, прав, свобод і законних інтересів громадян.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                            А. Волошин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Старосинявської

районної ради

від  29 березня 2011 року

№  5-4/2011

 

 

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

правової освіти населення на 2011-2015 роки

І. Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Конституцією України кожному громадянину гарантується право знати свої права та обов”язки.

Районна програма правової освіти населення на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) передбачає дальше створення необхідних умов для набуття та використання широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу до джерел правової інформації, визначає основні напрями правоосвітньої діяльності й першочергові заходи щодо їх реалізації.

Метою програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти в районі, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

 

Характеристика

районної програми правової освіти населення на 2011 -2015 роки

1.

Проект програми затверджено:

Рішенням Координаційно-методичної ради по правовій освіті населення району № 4 від 23 грудня 2010 року

 

2.

Головний розробник

Програми

Юридичний сектор райдержадміністрації

 

3.

Співрозробники Програми

1. Старосинявське районне управління юстиції у Хмельницькій області

2.Структурні підрозділи райдержадміністрації

3. Територіальні органи міністерств України

4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Головною метою Програми є: підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права

 

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

Підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так  і населення в цілому.

Формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подолання правового нігілізму.

Поліпшення якості викладання правових дисциплін у навчальних закладах району.

Підвищення рівня правової поінформованості населення

6.

Термін реалізації Програми

з 2011 року по 2015 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

-

8.

Система реалізації контролю

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми, розгляд виконання заходів на засіданнях районної  координаційно-методичної ради з правової освіти населення. 

ІІ. Основні напрямки правової освіти та форми її реалізації

2.1. Правова освіта – процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів, громадських організацій і трудових колективів по формуванню та підвищенню у громадян правової свідомості і правової культури.

2.2. Усі жителі району мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується розгалуженою мережею навчально-виховних закладів,  правом інформування населення через засоби масової інформації та культурно-освітні установи.

Правова освіта є обов’язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладах.

2.3. Правова освіта забезпечується:

активною участю в її організації місцевих органів влади і самоврядування, навчальних закладів району, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;

діяльністю правових громадських приймалень райдержадміністрації, районного управління юстиції та інших органів влади району;

органічним поєднанням із загальною, професійною та культурною освітою, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання;

відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері;

поєднанням державних і громадських, госпрозрахункових і безкоштовних засад правової освіти;

систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і право;

диференційованим підходом до навчально-виховного правоосвітнього процесу.

2.4. З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти в районні діє районна координаційно-методична рада з правової освіти населення.

2.5. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації у разі необхідності можуть утворювати відомчі координаційно-методичні ради з правової освіти.

2.6. Для здійснення правової освіти в районі використовуються наявні засоби масової інформації, мережа культурно-освітніх закладів.

2.7. Правова освіта починається у сім’ї, дошкільних виховних закладах, де дітям надають початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку та інших осіб.

У сім’ї, дошкільних виховних закладах освіти морально-правове навчання, як правило, носить характер гри. Гра здійснюється на основі програми і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Міністерством юстиції.

2.8. Правознавство належить до обов’язкових дисциплін загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних закладів.

Обсяг і зміст курсу правознавства виховних закладів є потребою суспільства у підготовці правосвідомого громадянина, а для професійних навчально-виховних закладів курс правознавства характеризується, крім того, і високими вимогами до кваліфікації працівників.

У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна і позаурочна правовиховна робота, до якої залучаються юристи, працівники правоохороних органів, інші фахівці.

Програми правового навчання затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Міністерством юстиції, обласна програма позакласної роботи з юридичних дисциплін затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації за погодженням з обласним управлінням юстиції.

2.9. З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях може запроваджуватися правова освіта.

2.10. Засоби масової інформації району систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.

Для кваліфікованої правової освіти населення району у засобах масової інформації можуть запроваджуватися сторінки, рубрики та інші популярні форми.

2.11. Заклади культури здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.

З цією метою ними за участю органів юстиції, інших державних органів та організацій на громадських або госпрозрахункових засадах проводяться лекторії, кінолекторії, виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.

2.12. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Методичні матеріали щодо цієї форми навчання розробляються обласною та районною міжвідомчими координаційно-методичними радами.

ІІІ. Основні заходи щодо реалізації основних напрямів

правової освіти населення на 2011 – 2015 роки

Пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Термін виконання заходів

Виконавці

Очікувані результати

 

1

2

3

4

5

 

Створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначення основних напрямків правоосвітньої діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації.

1. Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо практичної реалізації програми, систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його вдосконалення.

2011 - 2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районне управління юстиції., районна МКМР з правової освіти населення.

Підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і населення району в цілому. Формування у  громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових ціностей, а також подолання правового нігілізму. Поліпшення якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищення ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних закладах освіти. Підвищення рівня правової поінформованості населення.


2. Здійснювати аналіз діяльності районних органів, закладів та установ з правової освіти населення та поширювати результати аналізу для вивчення.

2011 – 2015

роки

Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.


3. Проводити тематичні семінари, конференції, диспути з проблемних питань права.

Щорічно

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за сприянням управління юстиції.


4. Забезпечувати проведення семінарів, курсів для викладачів права, класних керівників, заступників директорів шкіл з виховної роботи, методистів дошкільних навчальних закладів, вихователів.

Двічі на рік

Відділ освіти райдержадміністрації, районне управління юстиції.


5. Проводити серед учнівської молоді та інших верств населення олімпіади, конкурси, вікторини тощо на краще володіння правовими знаннями.

2011 – 2015

роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районне управління юстиції, районна координаційно-методична рада з правової освіти населення


6. Забезпечувати висвітлення в місцевих засобах масової інформації актуальних правових питань, юридичних консультацій, створювати правові рубрики.

2011 – 2015

роки

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, редакції районної газети «Колос» та радіомовлення «Вісник», районне управління юстиції.

 


7. Активізувати співпрацю місцевих органів виконавчої влади, органів юстиції з громадськими організаціями та об’єднаннями громадян району щодо проведення спільних конференцій, семінарів та по вивченню міжнародних документів з прав людини, положень Конституції України.

2011 – 2015

роки

Сектор внутрішньої політики, зв»язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату адміністрації, юридичний сектор апарату адміністрації,районне управління юстиції

 

 

 

 

 

 


8. Надавати безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення в правових громадських приймальнях району.

2011 – 2015

роки

Згідно графіку

Райдержадміністрація, районне управління юстиції

 

 


9. Забезпечити діяльність спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи»  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, приділяючи увагу наданню послуг з профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі.

2011 – 2015

роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 


 


 

10. Проводити тижні правових знань, олімпіади з учнями загальноосвітніх закладів району.

 

Раз на рік.

Відділ освіти райдержадміністрації


11. Проводити спільну роботу з профілактики підліткової злочиності, соціального супроводу  сімей , які опинилися в складних життєвих обставинах через соціальне інспектування, консультації.

2011 -2015

роки

РВ УМВС, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ у справах сім»ї, молоді та спорту, районне управління юстиції.


12. Проводити тематичні виставки літератури з питань права в бібліотеках району.

2011 -2015

роки

Відділ культури і туризму райдержадміністрації


13. Здійснювати цикл лекцій на правову тематику з питань додержання чинного законодавства при застосуванні до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

2011 -2015

роки

РВ УМВС, районне управління юстиції, відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації.


 

14 Проводити напередодні Дня Конституції України, Дня Незалежності України та Дня юриста тиждні, декади, місяці правового інформуванн населення району про соціальну та правову практику держави, стан правопорядку, забезпечення прав та свобод громадян

2011-2015

роки

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, районне управління юстиції

 


 

V. Організація контролю за виконанням Програми

4.1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією (координаційно-методичною радою по правовій освіті населення району).

4.2.Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою, будуть:

щопіврічна звітність відповідальних виконавців про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоробок.

 

V. Прикінцеві положення Програми

 

5.1. Організаційне супроводження виконання Програми на 2011 - 2015 роки здійснює Старосинявське районне управління юстиції.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                       В. Франчук