16 Липня 2018
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

«Історія та сьогодення архіву» до 85-річчя створення районного архіву // 06 вересня 2017

Пріоритетними завданнями архіву, сьогодні, є реалізація державної політики в галузі архівної справи, координування діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи та діловодства, забезпечення здійснення державної реєстрації, обліку, постійного зберігання, комплектування, використання документованої інформації та науково-методична робота в галузі архівознавства та документознавства .

Історія архівної справи розкриває важливий соціально-психологічний і духовний аспект - ставлення суспільства до архівних багатств, усвідомлення історичного значення архівів як скарбниці пам'яті народу. Нині архівна справа перебуває в центрі суспільно-політичного і культурного життя, активізує пізнання минулого. Вивчення історії, що збирається в архівах допомагає осмислити   життя та діяльність країни, пізнати закономірності еволюції. Знання історії   надає можливість простежити процес збирання документальних матеріалів та формування архівних фондів.

За період свого існування Старосинявський район тричі утворювався (1923, 1935, 1966 роках) та двічі ліквідовувався (1931, 1962 роках). Відповідно межі району весь час змінювались і в різні часи відносились до окремих губерній (до 1925 року), округів (до 1930 року), районів, областей . Тому і архівні документи, що зберігались на території району, частково залишились на зберіганні в тих архівних установах, до адміністративно-територіальних одиниць яких вони відносилися.

27 липня 1930 при районних виконавчих комітетах були створені резервні архівосховища, що займалися виявленням, опрацюванням та прийомом документів. Діяло таке архівосховище і при Старосинявському райвиконкомі.

20 лютого 1932 р. Секретаріатом Всеукраїнського Центрального Комітету у зв’язку зі створенням областей розглядається питання по покращенню системи роботи архівних установ. На розвиток даної Постанови ВУЦВК РНК УРСР 20.06.1932 р. прийнято Постанову «Про центральне архівне управління УРСР, його місцеві органи та установи, які є при ньому та місцевих органах». Цією постановою в мережу архівних установ республіки вперше увійшли районні та міські архіви, які створювались при районних виконавчих комітетах Рад депутатів трудящих. Резервні архівосховище реорганізовано в районні архіви виконкомів районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів з підпорядкуванням місцевим архівним управлінням ( Кам’янець-Подільському та Проскурівському), з 1937 року Кам’янець-Подільському державному історичному архіву. (Старосинявське резервне архівосховище, у зв’язку з ліквідацією району відноситься до Летичівського району).

Постановою ЦВК УРСР від 26 лютого 1935 р. відновлено Старосинявський район. Відповідно при районному виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих діє районний архів.

З квітня 1938 р. архівні установи області перейшли у підпорядкування Кам’янець-Подільському архівному управлінню Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР (НКВС УРСР). Районні архіви районним органам НКВС.

Згідно з постановою Ради Народних Комісарів СРСР (РНК СРСР) від 06.07.1941 р. робота архівів області перебудована з урахуванням умов воєнного періоду. Проводиться упакування, збір,евакуація документів.

Після визволення району Старосинявський архів відновив свою діяльність. Проводиться посилена інвентаризація, упорядкування та експертиза уцілілих документів. Згідно акта про втрачені документи по Старосинявському району від 4 серпня 1945 р. виявлено, що 54 районні установи не встигли провести евакуацію документів за 1936-1944 роки і були вимушені їх знищити. В результаті 3982 справи, до яких увійшли документи райвиконкому, фінвідділу, земельного відділу, окремих сільських рад, колгоспів і т.д. були спалені.

У післявоєнний період завідуючий архівом в основному контролював ведення діловодства в установах, зберігання документів та відбір останніх для передачі на державне зберігання.

У 1947 році районні архіви перейшли у підпорядкування районним правоохоронним органам.

З 1954 р. районні архіви передають документи на зберігання до Хмельницького обласного архіву.

       16 січня 1954 р. місто Проскурів перейменовано в м.Хмельницький, а Кам”янець-Подільську область - в Хмельницьку.

       23 вересня 1959 року відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР на території області відбулися адміністративні зміни, відповідно до яких ліквідовано деяку частину районів з подальшим приєднанням їх території до інших районів. Так окремі села Меджибізького району приєднано до Старосинявського району.

З 1960 р. по 1991 р. районні архіви передано у підпорядкування районним виконавчим комітетам.

В 1963 р. ліквідовано архівний відділ у зв’язку з укрупненням районів та ліквідацією Старосинявського району. (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. „ Про укрупнення сільських районів на території УРСР” ). Одна частина території Старосинявського району відійшла до Летичівського району, інша - до Старокостянтинівського району.

Згідно Указу президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року відновлено Старосинявський район. Відновив свою діяльність і районний архів при Старосинявському райвиконкомі.

Згідно розпорядження Представника Президента в Старосинявському районі № 1 від 23.04.1992 р.   утворено районну державну адміністрацію на базі виконавчого комітету районної Ради народних депутатів та його відділи, до складу якої як структурний підрозділ увійшов і архівний відділ.

           Розпорядженням Представника Президента в Старосинявському районі № 399 від 19.07.1994 р. припинено діяльність державної адміністрації та утворено районний виконавчий комітет. Згідно рішення районної ради народних депутатів № 8 від 19.07.1994 року затверджено нову структуру районної Ради, в якій зазначається і архівний відділ.

           Відповідно до розпорядження № 108-р від 16.08.1995 р. ліквідовано райвиконком і утворено районну державну адміністрацію. Також ліквідовано всі структурні підрозділи райвиконкому.

13.10.1995 р. розпорядженням № 22 „Про утворення секретаріату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та затвердження структури райдержадміністрації” утворено нові відділи та управління ( в т.ч. архівний відділ) районної державної адміністрації.

За період діяльності з 1937-2013 р. архівним відділом     передано на державне зберігання до Державного архіву області: 15 397 од зб., з них виконавчих комітетів районної, селищної, сільських рад – 4103 од.зб., колгоспів – 879 од.зб, установ району 3535 од.зб., документів райкому партії – 3554 од.зб., партійних документів установ , підприємств, організацій району – 2311 од.зб., ВЛКСМ – 954 од.зб.,   профспілок – 61 од.зб..  

В зв’язку з ліквідацією району архівні документи окремих фондів залишались на зберіганні в інших районах. Всього 975 од.зб., зокрема, в Летичівському 808 од.зб. ( сільських рад – 665 од.зб., колгоспів – 143 од.зб.,) в Меджибізькому районі – 111 од.зб. ( сільських рад – 62 од.зб., колгоспів – 20 од.зб., партійних документів установ – 29 од.зб.), Остропільському районі – 56 од.зб. (колгоспів – 44 од.зб., партійних документів установ – 12 од.зб.).

        В архівному відділі на 01.12.2013 року на зберіганні знаходиться 83 фонди, з них 5 фондів особового походження видатних людей, на 7407 справ, фотодокументів 1777 од.обл., фонодокументів 227 од.обл., 11 од.зб. відеодокументів, 1 приватний архів.

На сьогоднішній день     джерелами комплектування архівного відділу є 42 установи району, які наповнюють документами Національний архівний фонд.

Станом на 01.09.2017 р. в архівному відділі райдержадміністрації

Зареєстровано, обліковано та зберігається 92 установи, з них 6 фондів особового походження видатних людей району.    На зберіганні в архівосховищі знаходяться: 10 011 документів постійного зберігання; 1857 од. фотодокументів; 251 од. фонодокументів; 28 од.зб. – відеодокументів;

1 приватний архів, 6 фондів видатних людей району.

За 8 місяців поточного року розроблено на погоджено на ЕПК держархіву області – 8 номенклатур справ, 7 положень про архівний підрозділ, 7 положень про експертну комісію,6 інструкцій з діловодства, 10 історичних довідок,  2 акти на знищення, описів справ на управлінську документацію установ, підприємств та організацій району на 233 од.зб., описів по особовому складу на 150 од.зб.,   опис на 10 од.обл.     фотодокументів та на 6 од.обл. фонодокументів та 4од.зб. на 56 документів фонду особового походження видатних людей району . Прийнято 185 документів від установ району.

До архівного відділу на протязі року надійшло   запитів   - 527 з них тематичних - 506,   соціально-правового характеру - 21.

За період своєї діяльності архівний відділ очолювали:

- 1937 р. - Рейдман;

1945- 1946 р.р. Гурина Галина Ксенофонтіівна

1947-1949 р.р. Нефедова Марія Борисівна

1949-1955 р.р. Смолянюк Олена Юріївна

1956 р. Навроцька Фросина Йосипівна

1957 р. Гуменюк Марія Павлівна

Кінець 1957- 1958 р.р. . Навроцька Фросина Йосипівна

1958-1960 р.р. Гневуш Микола Васильович

1960 Гевак Микола Язикилович

1961-1962 р.р. Глущенко Тимофій С.

1967-1971 р.р. Купчишина Людмила Дмитрівна

1971 р. Романенко Н.Т.

1971 р. Паламарчук Катерина М.

1972 р. Девлиш Ніна Остапівна

1973 р. Миколаєць Фаїна Ар.

1973р. Максимович Валентина Петрівна

1974 р. Левицька Фросина Володимирівна

1975 р. Шафінська Раїса Петрівна

1976-1979 р.р. Левицька Фросина Володимирівна

1979 р. – 2008 р. Радченко Марія Павлівна

2008 по даний час Сологуб Людмила Леонідівна.

     Підводячи основні підсумки роботи архіву за 8 місяців 2017 р., можемо констатувати, що робота працівників архіву, дає змогу у першу чергу зберегти і забезпечити безперебійну діяльність архівних підрозділів установ та не допустити втрати архівних документів і були спрямовані на забезпечення потреб району в ретроспективній архівній інформації, на виконання соціальних ініціатив Президента в активному сприянні вирішенню соціальних проблем громадян, а також в збереженні, примноженні й використанні інформаційних ресурсів як важливої складової частини вітчизняної культурної спадщини.

Начальник архівного відділу                                            Л.Сологуб

Старосинявської райдержадміністрації