22 Лютого 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради з питань  протидії

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

районної державної адміністрації

від  « 10 »  серпня    2010 року

Заступник голови районної державної

адміністрації,  голова ради

 

_____________________  В.П. Кицун


РЕГЛАМЕНТ
районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Старосинявської районної державної адміністрації

І. Загальні положення


1.1. Регламент  районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу(далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності  районної ради з питань  протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі –   РР) з виконання завдань, які визначено Положенням про неї.

1.2. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту здійснюється шляхом подання пропозицій членами   РР та затверджуються відповідним рішенням РР.

ІІ. Планування роботи  РР


2.1 Планування роботи РР здійснюється відповідно до покладених на неї завдань та з урахуванням пропозицій членів РР та  її протокольних рішень .

2.2. Збір та узагальненняпропозиційщодоплануванняроботиРР, підготовка проекту Плану роботи та винесенняйого на розгляд РР здійснюєтьсясекретарем ради спільно з членами ради – відповідальними працівниками  центральної районної лікарні та  районної СЕС.

2.3. План роботи РР передбачаєконкретні заходи на рік, терміниїхвиконання, відповідальних (з числа членів РР) за виконанняцихзаходів.

2.4. Стан виконання плану роботи РР за попереднійрік та План роботи РР на наступнийрікрозглядаються і затверджуютьсярішеннямРР на засіданніпротягомпершого кварталу наступного за звітним року.
Інформація про стан виконаннярічного Плану роботиРР готуєтьсясекретарем  РР.

2.5. Робота  РР здійснюєтьсявідповіднодо Плану роботи  РР. У разівиникненнянеобхідності до ньоговносятьсязміни, якізатверджуютьсярішеннямРР.

ІІІ. Організація роботи членів ОКР


3.1. Члени  РР:
- беруть участь у засіданнях  РР;
- вносять пропозиції до порядку денного засідань РР, ініціюють розгляд питань на засіданні  РР;
- забезпечують у межах своєї компетенції підготовку матеріалів до засідань;
- розглядають проекти нормативно-правових актів та інші документи, які виносяться на засідання;
- беруть участь у розробленні та виконанні Плану роботи  РР;
- ініціюють створення робочих груп та проведення у разі необхідності консультацій з питань, що належать до компетенції  РР;
- ініціюють проведення позачергових засідань  РР у разі потреби , зокрема письмово звертаються до Голови  РР із обґрунтуванням необхідності проведення позачергового засідання;
- беруть участь у засіданнях робочих груп РР ;
- заслуховують інформацію про діяльність  робочих груп  РР;
-інформують про прийняті РР рішення установи/організації, які вони представляють;
- дотримуються вимог Положення про політику уникнення конфлікту інтересів;
- інформують громадськість про діяльність  РР.

3.2. Члени  РР до початку засіданьобговорюютьпроектиПорядку денного та Протокольного рішення, розглядаютьвідповідніматеріалиізустановами/ організаціями, які вони представляють.
Під час засідання члени РР представляютьпозиціюцихустанов/організацій.

3.3. Члени РР, яківходять до її складу за згодоюнадають районній державній адміністрації підтверджуючідокументищодоїхпредставництва (витягиізвідповіднихпротоколів, листитощо).
Зурахуваннямцихпідтверджуючихдокументів, персональний склад  РР , після погодження на  засіданні РР, затверджується  головою районної державної адміністрації в установленому порядку.
У разівиникненнянеобхідностівідкликання члена РР, який входить до її складу за згодою, та висуненняіншоїкандидатури, установи/організаціїзвертаються з відповіднимклопотанням до  Голови ради , який , після погодження  кандидатур на засіданні  РР,вносить пропозиціїщодозмін персонального складу   РР голові районної державної адміністрації.

Зміниперсонального складу ради проводятьсяу встановленому порядку шляхом внесення змін до  відповідного розпорядження голови райдержадміністрації.


ІV. Порядок підготовки та проведеннязасідань


4.1. ЗасіданняРР проводяться у терміни, визначеніПоложенням про неї, відповідно до річного плану роботиРР.
Позачерговізасіданняпроводяться у разі потреби. Рішення про проведенняпозачерговогозасіданняприймає Голова РР у разінеобхідностірозглядутерміновихпитаньабо на підставівідповідногописьмовогозвернення члена РР.
4.2. Формуванняпроектів Порядку денного, підготовкапроектів Протокольного рішення та матеріалів до засіданьРР здійснюється секретарем РР з урахуваннямпропозиційчленів РР, Плану роботиРР.
4.3. Проект Порядку денного розглядаєтьсяпершимпитанням на засіданніРР та затверджується.
4.4.На початку засідання до проекту Порядку денного за пропозиціямичленівРР можутьвноситисязміни.
4.5. На засідання  можуть  запрошуватисьспостерігачі, експерти, представникигромадськості та засобівмасовоїінформації.
Перелікзапрошених до засіданнявизначається Головою РР за поданням секретаря  РР з урахуваннямпропозиційчленів РР .
4.6. Перед засіданнямРР секретарем РР здійснюєтьсяреєстраціячленівРР та запрошених.
4.7. Члени РР беруть участь у засіданняхособисто. У виключнихвипадках член РР можеписьмоводелегувати право голосу своємупредставнику.
Член РР завчасноінформує секретаря РР про делегуваннясвого голосу з метою включенняйогопредставникадо списку запрошених на засіданняРР.
Лист про делегування права голосу за підписом члена РР надаєтьсяйогопредставникомпід час реєстрації до початку засідання. Зазначений лист обов’язковомаєміститипрізвище, ім’я, по-батькові та назву посади представника, термін на якийделегується право голосу.
4.8. У разівідсутності члена РР під час проведеннядвохзасіданьпоспільможерозглядатисяпитання про доцільністьйогоперебування у складіРР.
4.9. Обговоренняпитаньпід час засіданьРР відбувається за регламентом, визначеним у Порядку денному.
4.10. РішенняРР приймається у порядку, визначеномуПоложенням про РР.
У разівиникненняпід час засіданняРР необхідностірозглядутерміновогопитання у періодміжїїзасіданнями, РР можеприйнятирішення про йогоопрацювання у робочому порядку. У цьомувипадкусекретарРР забезпечуєрозглядпитання членами РР за основниммісцемроботи і збираєлисти-підтвердження з особистимпідписомчленівРР про прийняттявідповідногорішення. Зазначенілисти-підтвердженнячленівРР додаютьсядовідповідного протоколу.

V. Оформленнярішень, прийнятих на засіданнях ОКР


5.1. РішенняРР оформлюються протоколами, якіпідписуютьсяпротягомтрьохднівпіслязасідання Головою та секретарем РР.
5.2. ПротоколизасіданьРР готуються секретарем   РР на підставіПротокольнихрішень та за результатами обговоренняпід час засідань і надсилаються членам РР післяїхпідписання;такожпротоколиРР розміщуються на сайтірайдержадміністрації.

5.3. Інформація про виконаннярішеньРР збирається секретарем РР та систематично доводиться до відомачленівРР, розміщуютьсяна сайтірайдержадміністрації.

VІ. ОрганізаціяроботиробочихгрупРР

 

6.1. З метою забезпечення ефективної діяльності  РР:
- визначає основні напрями своєї роботи і згідно із ними , при необхідності , утворює постійно діючі робочі групи;

- обирає голів робочих груп з числа членів РР;
- розробляє та затверджує Положення про робочі групи і Регламент їх роботи;
- затверджує річні плани роботи робочих групта заслуховує стан їх виконання;
- надає рекомендації робочим групам ;


6.2. З метою здійсненняефективноїроботи на місцевомурівніРР:


- розглядає річні плани роботи  РР;
- заслуховує стан виконання річних планів роботи  РР;
- аналізує стан виконання на місцевому рівні  районних , обласних  програм  та заходів з протидії захворюванню  на туберкульоз, забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,  догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД ;
- розробляє відповідні рекомендації.

 Секретар  ради                                                               Л.Лотишко