22 Лютого 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Заходи виконання Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції та хворих на СНІД у Старосинявському районі на 2010-2013 роки

Заходи виконання Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції та хворих на СНІД у Старосинявському районі на 2010-2013 роки

П\П

Найменування заходу

Очікуваний результат до кінця 2013 року 

Строки виконання

Сума, тис. грн..

Джерело фінансування

Загальний обсяг

2010

2011

2012

2013

2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Організаційні заходи

1.

Забезпечити діяльність районної ради  з пи­тань протидії туберку­льозу та ВІЛ-інфек­ції/СНІДу

Забезпечення скоор­динованої діяльності для контролю над епі­демією з ВІЛ/СНІДУ на обласному рівні, сприяння прийняттю необхідних управлін­ських рішень

2010-2013

2.

Проводити щорічні пе­ре­вірки дотримання за­ко­нодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфе­рі трудових відно­син, подо­лання дискримінації ВІЛ-інфіко­ваних

Забезпечення конт­ролю за дотриман­ням законодавства з питань ВІЛ-інфекції

2010-2013

-

3.

Сприяти створенню та діяльності регіональ­ного центру моніторин­гу і оцінки на базі об­ласного центру СНІДу

Створення центру МіО для збору, аналізу та прийняття рішень що­до стану епідемії

2010-2013

_

_

_

_

_

_

_


 

4.

Запровадити постій­ний збір даних за ре­гіона­льними показни­ками

Об’єктивні дані що­до ситуації з ВІЛ-інфек­ції/СНІДу в районі та області

2010-2013

-

5.

Щорічно здійснювати моніторинг виконання Програми органами ви­конавчої влади та орга­нами місцевого само­врядування, забез­печи­ти оприлюднення звітів про її виконання

Оптимізація виконан­ня заходів програми

2010-2013

6.

Сприяти діяльності державного закладу денного пере­бування “Хмельниць­кий обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді”

Надання комплексу соціальних послуг ді­тям та молоді, яких стосується проблема ВІЛ

2010-2013

_

_

_

_

7.

Удосконалювати кад­рове та матеріально-технічне забезпечення кабінету довіри ЦРЛ

Поліпшення якості надання медичної до­помоги хворим на ВІЛ/СНІД, поліп­шення системи доб­ровільного тестуван­ня для діагностики хвороби на початко­вих стадіях

 

2010-2013

Районний бюд­жет, в межах асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

20

5

5

10

-

 


 

8.

Сприяти підготовці педаго­гічних працівників з методики профі­лакти­ки ВІЛ/СНІДу і фор­мування здорового спо­собу життя для загаль­ноосвітніх навчальних закладів всіх типів, за­безпеченню їх сучасними ін­формаційно-методич­ними матеріалами

Сприяння поліпшен­ню обізнаності моло­ді з питань ВІЛ/СНІДу та формуванню здо­рового способу життя

2010-2013

Районний бюд­жет, в межах асигнувань пе­редбачених  на галузь освіти

4,0

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

9.

Сприяти здійснювати системати­чне підвищення ква­ліфі­кації спеціалістів цен­трів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки

Підготовка  спеціа­лістів центрів соціа­ль­них служб для сім’ї, дітей та молоді

2010-2013

Районний бюд­жет, в межах асигнувань РЦСССДМ

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

10.

Запровадити у навчаль­них закладах всіх типів навчальний факульта­тив­ний курс для молоді “Профілактика ризикової поведінки і ВІЛ/СНІДу”. Забезпечити навчальні за­клади комплектами дру­кованих і електронних навчально-методичних матеріалів

Формування у моло­ді об’єктивного став­лення до проблеми ВІЛ/СНІДу

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі освіти

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 


 

11.

Проводити тренінгові модулі для журналістів, редакторів засобів масової інформації, ке-рівників підприємств , установ та організацій що­до формування толе­рантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

Щорічне проведення 4 тренінгових моду­лів

2010, 2012

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

12.

Здійснювати широке інформування населен­ня щодо мережі дер­жавних та недержавних установ, що проводять консульта­тивну, профілактичну та лікувально-діагностич­ну роботу з ВІЛ/СНІД

Розширення ін фор­маційного простору про діяльність дер­жавних та не держав­них установ, до яких можна звернутись за певним видом допо­моги чи консультації

2010-2013

13.

 

Забезпечити функціо­нування постійних радіопередач, газет­них рубрик щодо вико­нання даної програми, моніторингу епідеміо­логічної ситуації з ВІЛ/СНІД, шляхів по­ширення епідемії та за­собів профілактики

Поліпшення обізна­ності населення з пи­тань ВІЛ/СНІДу, фор­мування толерантного ставлення до хворих на ВІЛ/СНІД

2010-2013

-


 

14.

Запровадити обмін ін­формацією щодо кра­щих практик впровад­ження заходів протидії ВІЛ/СНІД на рівні під­приємств та місцевих спільнот між терито­ріальними та галузе­ви­ми організаціями робо­тодавців та профспіл­ками

Впровадження ефек­тивних заходів про­філактики та проти­дії ВІЛ/СНІД

2010-2013

15.

Забезпечити проведен­ня літнього таборуван­ня для керівників во­лонтерських загонів, які займаються пробле­мою ВІЛ/СНІДу “Мо­лодь за здоровий спосіб життя”

Навчання  керів­ни­ків волонтерських за­гонів  щодо передачі інформації про ВІЛ/СНІД се­ред дітей та молоді

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

16.

Забезпечити проведення щорічної конферен­ції “ Дні про­філактики ВІЛ/СНІДу на Старосинявщині ”

Привернення суспі­льної уваги до проб­лем ВІЛ. Обмін дос­відом стосовно шля­хів проведення робо­ти щодо профілак­тики поширення ВІЛ, форм та методів ро­боти з ВІЛ-інфікова­ними та хворими на СНІД

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Інші джерела фінан­сування не забо­ронені чинним законодавством

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3


 

17.

Запровадити акції до “Всесвітнього дня пам’я­ті людей, які померли від СНІД”, “Дня солідар­ності з ВІЛ-позитив­ними людьми”, “Все­світнього дня боротьби зі СНІДом”

Проведення 3 щоріч­них широкомасштаб­них акцій, охоплення до 1 тисячі населення кожною

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань молодіжних та спортивних заходів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж­адміністрації

 

Інші джерела фінан­сування не забо­ронені чинним законодавством

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

18.

Забезпечити проведення заходів “Літня школа підлітків-інструкторів (волонтерів)” Програми “Рівний-рівному”

Підготовлення підліт­ків-інтрукторів, які во­лодіють методикою роботи за програмою “Рівний-рівному”

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі освіти

 

Інші джерела фінан­сування не забо­ронені чинним законодавством

 

 

4,0

 

 

 

 

1,5

1,0

 

 

 

 

0,3

1,0

 

 

 

 

0,3

1,0

 

 

 

 

0,4

1,0

 

 

 

 

0,5

 

19.

За результатами відві­дання установ виконан­ня покарань області забезпечити оператив­не внесення подання про умовно-дострокове звільнення ВІЛ-інфіко­ваних та хворих на СНІД осіб, які відбу­вають покарання у виг­ляді позбавлення волі

Створення умов для покращення стану здо­ров’я та працездатно­сті осіб, які відбу­вають покарання у вигляді позбавлення волі

2010-2013

II. Профілактичні заходи

1.

Забезпечити своєчасні направлення та доставку наркозалежної молоді   до обласного реабілітацій­ного цен­тру ресоціалі­зації нар­козалежної мо­лоді ”Твоя перемога” для надання послуг щодо профі­лак­тики ВІЛ-інфекції/ СНІДу

Зменшення кількості випадків передачі ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкцій­них наркотиків

2009-2013

Районний бюд­жет, в межах асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 


2.

Запровадити первинну профілактику ВІЛ-ін­фек­ції/СНІДу, пропаганду здорового способу життя серед молоді шляхом проведення інформа­ційних, культурно-про­світницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, шляхом забезпечен­ня діяльності  мобі­льного консультаційного пункту соціальної ро­боти центру соціаль­них служб для сім’ї, дітей та молоді

Ознайомлення не менше 60% громадськості щодо проблем ВІЛ-інфе­к­ції

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, галузі охорони здо­ров’я

 

Інші джерела фінан­сування не забо­ронені чинним законодавством

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

1,0

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

  

3.

Здійснити видання та розповсюдження соціа­льної реклами з питань профілактики ВІЛ-ін­фекції та толерантного ставлення до ВІЛ-інфі­кованих та хворих на СНІД

Випуск буклетів, плакатів,  виготовлення банерів, білбордів

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціа­льних служб для сім’ї, дітей та мо­лоді, галузі охорони здо­ров’я

 

Інші джерела фінан­сування не забо­ронені чинним законодавством

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

4.

Вжити заходів щодо надання послуг з про­філактики ВІЛ-інфек­ції та інших соціально не­безпечних хвороб се­ред споживачів ін’єк­ційних наркотиків шля­хом за­безпечення дія­льності  служби со­ціально-профілактич­ної роботи  РЦСССДМ

Зменшення суспіль­ної шкоди від вжи­вання наркотиків, про­філфак­тика поширення ВІЛ-інфекції серед спожи­вачів ін’єкцій­них нар­котиків. Охо­пити не менше 70% від офіцій­но-зареєстро­ваних споживачів ін’єкцій­них наркотиків

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

5.

 

 

 

Сприяти розширенню впровад­жен­ня методу замісної тера­пії з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ споживачів ін’єкційних наркотиків та форму­ван­ня прихильності ВІЛ-ін­фікованих СІН до анти­ретровірусної те­рапії

Розширення сфери застосування методу замісної підтримува­льної терапії серед споживачів ін’єкцій­них наркотиків

2010-2013

-

-

-

-

-

-

 


 

6.

Забезпечити діяльність  мультидисциплінар­них ву­личних команд соціаль­ної роботи з ді­тьми та під­літ­ками з ризикованою по­ве­дін­кою Здійснювати на­дання па­кету послуг щодо профі­лактики ВІЛ-інфек­ції серед дітей та підлітків з ризи­ко­ваною поведінкою

Розширення надання сфери послуг

щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей та підлітків

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань молодіжних заходів відділу упра­вління у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж­адміністрації

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Сприяти абезпеченню осіб, які ма­ли контакт з біоло­гіч­ними рідинами, пов’я­за­ний з ризиком інфі­куван­ня ВІЛ, у тому числі медичних праців­ників, засобами профі­лактики інфікування ВІЛ та анти­ретровірус­ними препа­ра­тами

Забезпечення профі­лактики 
ВІЛ-інфіку­вання в осіб, які мали контакт
з біологічни­ми рідинами, пов’яза­ний з ВІЛ

2010-2013

Районний бюд-жет, в межах асигнувань галу-зі охорони здо-ров’я

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

 

8.

 

 

Сприяти посиленню заходів щодо безпеки донорської крові шляхом її тес­тування

Збільшення частки кро­водач,

обстежених тест-системами, що про­йш­ли

контроль якості, забез­печити 100% тестування

2009-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галузі охо­рони здоров’я

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 


 

9.

Розробити програми та запровадити навчання волонтерів серед пра­цюючої молоді щодо проведення роз’яс­ню­вальної роботи се­ред працівників за прин­ципом “рівний-рів­но­му”

Забезпечення поши­рення інформації про ВІЛ/СНІД в трудо­вих колективах

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та галузі освіти

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

10.

Забезпечити проведення тренінгових модулів для журналістів, редакторів засобів масової інформації, керівників підприємств, установ та організацій у сіх форм власності щодо формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Інші джерела фінан­сування не забо­ронені чинним законодавством

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

00,3,5

 

III. Лікувальні заходи

1.

Забезпечити двократне планове обстеження  ва­гітних жінок у закладах охорони здоров’я

Зменшення частки ви­падків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, забезпечення 100 % обстеження ва­гітних на ВІЛ-інфек­цію

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

2.

Сприяти здійсненню профілак­тики передачі ВІЛ від матері до дитини шля­хом забезпечення лабо­раторного контролю за станом імунної систе­ми, ВН та АРВ-пре­па­ратами

Зменшення частки ви­падків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

2010-2013

-

-

-

-

-

-

 


 

3.

 

 

Сприяти проведенню ранньої діаг­ностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями методом ПЛР

Раннє виявлення хво­роби у дітей та своє­часне призначення лікування. Зниження дитячої смертності

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

4.

Забезпечити адаптова­ними молочними сумі­шами до 1 року життя дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

Профілактика пере­дачі ВІЛ через мате­ринське молоко

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.

 

 

 

Запровадити вільний дос­туп до тестування та безкоштовного консу­льтування на ВІЛ ши­роких верств населення ( не менше  5% загального насе­лення) у тому числі – представників уразли­вих груп

Охоплення тесту­ван­ням не менше 5% населення району з метою вияв­лення хвороби на ран­ніх стадіях

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

 

6.

Сприяти забезпеченню доступу ВІЛ-інфікованих дорослих і дітей до безперервної ан­тиретровірусної те­рапії

Забезпечення доступу не мен­ше 80% інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку до безперервної ан­тиретровірусної те­рапії

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 


 

7.

 

 

 

Сприяти здійсненню лаборатор­ного супроводу ВІЛ-ін­фікованих дорослих і дітей, що знаходяться під диспансерним на­глядом, готуються до АРТ та отримують АРТ шляхом забезпечення лабораторного контро­лю за станом імунної системи, ВН і ПЛР.

Удосконалення сис­те­ми лабораторного конт­ролю
 якості діа­гнос­тики та лікуван­ня
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД,
за­безпечити 100% осіб, які знахо­дяться
на диспан­сер­ному обліку

 

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8.

 

 

 

Запровадити профілак­ти­ку, діагностику та лі­ку­вання опортуніс­тич­них інфекцій, супутніх захво­рювань та побіч­ної дії антиретровірус­них пре­паратів у ВІЛ-інфікованих

Збільшення частки осіб, яким надали послуги з лікування

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

6,0

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9.

 

Сприяти проведенню підтверджу­вальних досліджень при виявлені антитіл до ВІЛ шляхом придбання обладнання для імун­ноблотінгу

Оперативне встанов­лення діагнозу ВІЛ-інфекції

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

IV. Заходи з догляду та підтримки

1.

Здійснювати соціально-психологічну підт­римку та догляд ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дорослих та дітей, а також інших членів їх сімей шляхом удосконалення діяльно­сті спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг вказа­ним категоріям

Охоплення соціаль­ними послугами 100% сімей, яких торкну­лась проблема ВІЛ

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань районного центру со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, галузі охорони здоров’я

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

2.

Забезпечити своєчасне направлення та доставку хворих на СНІД в обласний центр СНІДу для надання їм паліативної і хоспісної допомоги від­повідно до клінічних протоколів

Створення безпечних для оточуючих умов, зменшення страж­дань, які виникають на тлі прогресуючої, неви­ліковної хвороби

2010-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галу­зі охорони здо­ров’я

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 


 

3.

Забезпечити своєчасне направлення та доставку ВІЛ-інфікованих дітей та молоді для надання їм послуг на базі обласних спеціалізованих закладів

Надання допомоги та підтримки  ВІЛ-інфікованим дітям та молоді

2011-2013

Районний бюд­жет, за рахунок асигнувань галузі охорони здоров’я

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Разом по програмі:

 

 

 

148,0

37,2

36,2

42,7

31,9

 

Районний бюджет:

 

 

 

134,5

33,8

33,3

38,9

28,5

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством :

 

 

 

13,5

3,4

2,9

3,8

3,4