28 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Відділ управління персоналом та організаційної роботи

  


Начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Старосинявської районної державної адміністрації

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 IMG 20180207 104840

ДРОЗД

Юлія Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Старосинявської районної державної адміністрації

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 IMG 20180207 104905

 Загорська

Лілія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Старосинявської районної державної адміністрації

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної

державної адміністрації

29.05.2018100/2018-р

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Старосинявської районної державної адміністрації

1. Положення про відділ розроблене з врахуванням вимог Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого Наказом Національного агентства України з питаньдержавної служби03 березня 2016 року № 47.

2. Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і утворюється головою райдержадміністрації.

3. У своїй діяльності підпорядковується голові та керівнику апарату адміністрації.

4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади; Регламентом роботи Старосинявської райдержадміністрації, положенням про апарат Старосинявської райдержадміністрації, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації а також цим положенням.

5. У питаннях управління персоналом та державної служби відділ керується Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням про службу управління персоналом та іншими нормативно-правовими актами.

6. Структура відділу та загальна чисельність його працівників затверджується головою райдержадміністрації в установленому законодавством порядку і повинна забезпечувати якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

7. Поточна робота відділу здійснюється на основі місячних та квартальних планів роботи, які затверджуються керівником апарату адміністрації.

8. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

9. Відділ управління персоналом та організаційної роботи відповідно до покладених на нього завдань:

9.1. Здійснює реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі;

9.2. Здійсенює добір персоналу у районній державній адміністрації;

9.3. Здійснює прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

9.4. Забезпечує організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;

9.5. Здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

9.6 Забезпечує взаємодію між відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування;
9.7. Підготовка проектів розпоряджень голови адміністрації та наказів керівника апарату, які відносяться до компетенції відділу;
9.8. Здійснює регулярне інформування обласної державної адміністрації про планування та проведення основних заходів райдержадміністрації;

9.9. Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень, та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій (далі –  документи) та за станом роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
9.10. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань виконання  документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

9.11. Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання  документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування;

9.12 На основі пропозицій відділів і управлінь райдержадміністрації формує перспективні (річні), квартальні, місячні плани роботи районної державної адміністрації, проводить узагальнення виконання місячних планів роботи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

9.13 Бере участь у координації, вивченні та узагальненні досвіду роботи управлінь, відділів, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

9.14. Забезпечує організаційну сторону підготовки і проведення колегій райдержадміністрації, апаратних нарад і інших заходів, які проводить керівництво райдержадміністрації;

9.15. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією;
9.16. Організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

9.17. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

9.18. Вносить пропозиції керівнику апарату адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

9.19. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату з питань управління персоналом;

9.20. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник апарату адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

9.21. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату адміністрації;

9.22. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9.23. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

9.24. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

9.25. За дорученням керівника апарату адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

9.26. Разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис державного органу;

- спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

9.27. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу;

9.28. Здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;

9.29. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату адміністрації;

9.30. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

9.31. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з питань персоналу;

9.32. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

9.33. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

9.34. Обчислює стаж роботи та державної служби;

9.35. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

9.36. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

9.37. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

9.38. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу;

9.39. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

9.40. Формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

9.41. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації;

9.42. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

9.43. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

9.44. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

9.45. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

9.46. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;

9.47. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

9.48. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

9.49. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

9.50. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на відділ;

9.51. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

9.52. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної  державної адміністрації, органів місцевого самоврядування про стан  виконання  документів та роботи з  реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

9.53. Готує й завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації й органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків  виконання  документів;

9.54. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату, щодо виконання документів і реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих    рад;

9.55. Розробляє й вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни, вивчає та розповсюджує позитивний досвід роботи з організації контролю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та в органах місцевого самоврядування;

9.56. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів  місцевих рад та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників відповідно до розподілу обов’язків та керівника апарату про неможливість їх додержання;

9.57. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування;

9.58. Дійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації;

9.59. Щоквартально готує звіт про виконання плану роботи Старосинявської райдержадміністрації;

10. Відділ управління персоналом та організаційної роботи  має право:

10.1. Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

10.2. Взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

10.3.Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

10.4.За погодженням голови райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

10.5. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

10.6. За дорученням голови районної державної адміністрації представляти державний орган в інших органах державної влади, органах

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

10.7. На відповідні умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечення   їх   приміщенням,   телефонним   зв'язком,   засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань управління персоналом та державної служби;

10.8. Брати участь в засіданнях колегій та роботі дорадчих органів райдержадміністрації, вносити пропозиції щодо поліпшення практики підготовки і проведення колегій та інших заходів.
10.9. Виносити на розгляд голови райдержадміністрації питання, які входять в компетенцію відділу.

11. Відділ здійснює свою діяльність на основі персональної відповідальності працівників за доручений обсяг робіт.

12. Відділ очолює начальник відділу. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

13. Начальник відділууправління персоналом та організаційної роботи:

13.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

13.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів;

13.3. Визначає завдання і здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

13.4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

13.5. Забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

13.6. Забезпечує планування навчання персоналу державного органу;

13.7. Вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису державного органу, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників державного органу;

13.8. Організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, віднесених до компетенції відділу.

13.9. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;   

13.10. Вирішує питання взаємодії відділу з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування;

13.11. Здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту райдержадміністрації та посадових інструкцій;

13.12. Може виконувати інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації та керівником апарату адміністрації з питань управління персоналом та організаційної роботи.

14. Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства України.

Керівник апарату адміністрації                     О. Балла