27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Відділ фінаново-господарського забезпечення апарату адміністрації

 

P42202378

Явдощук

Людмила Василівна

Начальник відділу

фінансово-господарського забезпечення  апарату

Старосинявської райдержадміністрації

тел.. роб. – 03850(0250) 2-03-31

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

  

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

                                             державної адміністрації

                                                                                 29.05.2018100/2018-р

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Старосинявської районної державної адміністрації

     1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації без права юридичної особи і утворюється головою райдержадміністрації.

     2.У своїй діяльності підпорядковується голові та керівнику апарату райдержадміністрації.

     3. В своїй діяльності відділ керується Конституцією України і законами України; актами Президента України, Кабінету Міністрів України,   міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади; Регламентом роботи Старосинявської райдержадміністрації; положенням про апарат Старосинявської РДА, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, Бюджетним кодексом України, інструкцією по бухгалтерському обліку та іншими нормативними актами фінансового характеру, а також цим положення.

     4. Структура відділу та загальна чисельність його працівників затверджується головою райдержадміністрації в установленому законодавством порядку і повинна забезпечувати якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

     5. Поточна робота відділу здійснюється на основі місячних та квартальних планів роботи, які затверджуються керівником апарату адміністрації.

   6. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями.      

     7. Відділ веде облік доходів та видатків, згідно затверджених кошторисів доходів та видатків загального і спеціального фонду державного та місцевого бюджетів, затверджених на відповідний бюджетний рік, на єдиному балансі відповідно плану рахунків, передбачених інструкцією по бухгалтерському обліку.

        
     8. Відділ фінансово-господарського забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:    
     8.1. Забезпечує фінансове обслуговування апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають самостійного балансу;

     8.2. Документально відображає надходження бюджетних коштів на поточні та реєстраційні рахунки в Управлінні державної казначейської служби в районі;  
     8.3.    Здійснює контроль за зберіганням основних засобів і інших необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання та експлуатації;     
     8.4.    Забезпечує складання та затвердження кошторисів доходів та видатків, розрахунків до них на кожний бюджетний рік;      
     8.5.    Забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають самостійного балансу;

     8.6. Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку у структурних підрозділах райдержадміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу;
     8.7.  Протягом встановлених термінів забезпечує зберігання бухгалтерських документів регістрів обліку та звітності, кошторисів доходів та видатків та в установленому порядку своєчасної передачі в архів;

     8.8. Розробляє лімітні довідки асигнувань державного бюджету на утримання апарату та структурних підрозділів РДА, відповідно кошториси та плани асигнувань, довідки змін асигнувань на апарат, відділи та управління райдержадміністрації;

     8.9. Розробляє штатні розписи райдержадміністрації згідно затвердженої граничної чисельності та структури. Здійснює контроль за дотриманням порядку встановлення посадових окладів, витрачанням фонду оплати праці;

     8.10. Підтримує зв’язок відділу з управлінням, відділами іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, організаціями, підприємствами, установами, згідно з розподілом, у межах своєї компетенції, аналізує фінансову звітність та інші матеріали, які надходять від них, надає їм необхідну практичну допомогу;

     8.11. Здійснює процес розгляду, затвердження кошторисів як головний розпорядник бюджетних коштів місцевого бюджету, та контролює їх виконання;

     8.12. Планує, здійснює та координує облік фінансово-господарської діяльності, дотримуючись порядку оформлення первинних та облікових

документів, розрахунків та зобов’язань згідно законодавчих, нормативних та інструктивних документів в сфері податкового та бухгалтерського обліку.

     8.13.Здійснює облік з розрахунків заробітної плати, внесків на державне соціальне страхування;

   8.14.Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, фондів, результатів діяльності. Проводить нарахування та перерахування коштів на утримання райдержадміністрації, асигнувань на капітальні видатки та інших платежів і виплат;

     8.15. Забезпечує господарське обслуговування і належний стан згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки будівель та приміщень, в яких розташовані апарат адміністрації та структурні підрозділи, а також контроль за справністю систем освітлення, опалення, вентиляцій, створення умов для ефективної роботи працівників райдержадміністрації;

     8.16. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарської діяльності, вживати заходів щодо запобігання нестачам, незаконному витрачанню коштів і товаро-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства;

     8.17. Виконує роботу з формування, ведення та збереження бухгалтерських документів, оформленням та здаванням їх згідно з установленим порядком в архів;

     8.18. Готує проекти розпоряджень голови, наказів керівника апарату, положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку та звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення;

     8.19. Здійснює інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей;

     8.20.Складає та подає в установленні терміни фінансову та статистичну звітності;

     8.21. Готує відповіді з питань обліку та звітності за дорученням керівництва на запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансової структури;

     8.22. Здійснює перевірки організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій у структурних підрозділах райдержадміністрації.

     9. Відділ фінансово-господарського забезпечення має право:

     9.1. Здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу», розпоряджень голів обласної та районної адміністрацій з питань компетенції відділу та інших актів законодавства з питань  оплати праці та державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації;

     9.2. Вимагати та одержувати від посадових осіб апарату адміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію та документи, що необхідні для виконання покладених на нього функцій;

     9.3. Представляти інтереси адміністрації у взаємовідносинах зі структурними підрозділами, установами та організаціями з питань, що стосуються його компетенції;

     9.4. Здійснювати перевірки дотримання встановленого законодавством та іншими нормативними актами обліку фінансово-господарської діяльності в структурних підрозділах райдержадміністрації;

   9.5. Вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації.

     10. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення:

     10.1. Здійснює керівництво діяльністю працівників відділу, контролює і несе відповідальність за виконання ними функціональних обов'язків;

     10.2. Складає плани роботи відділу та контролює їх виконання;

     10.3. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками   відділу , проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує   підвищення ділової кваліфікації працівників відділу;

     10.4. Підтримує зв’язок відділу з управлінням, відділами іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, організаціями, підприємствами, установами, згідно з розподілом, у межах своєї компетенції, аналізує фінансову звітність та інші матеріали, які надходять від них, надає їм необхідну практичну допомогу;

     10.5. Здійснює контроль за ефективним виконанням кошторисів доходів та витрат;

     10.6. Вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної дисципліни, фінансової та касової дисципліни, кошторисів витрат, дотримання законності списання з обліку дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат;

     10.7. Стежити за зберіганням бухгалтерських документів, оформлення та передання їх згідно з установленим порядком до архіву;

   10.8. В разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.

     11 . Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу фінансово-господарського забезпечення та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

   12. Відділ фінансово-господарського забезпечення утворений у складі 3 штатних одиниць.

     13. Працівники відділу призначаються і звільняються з посад наказом керівника апарату адміністрації.

     14. Відділ   здійснює   свою     діяльність     на     основі     персональноївідповідальності працівників за доручений обсяг робіт.

     15. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керівником апарату адміністрації.

   16. Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства України.

 

Керівник апарату адміністрації                                          О. Балла