27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення апарату райдержадміністрації

 

   Головний спеціаліст

з питань цивільного захисту населення

апарату райдержадміністраці

тел. роб. 0(3850) 2-13-65

e-mail:st_ns@starasinyava-rda.gov.ua  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

"___"__________ 201_р.

__________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста з питань цивільного захисту населення апарату
Старосинявської  районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 1.1. Головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення апарату адміністрації забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на території району.

1.2. Головний спеціаліст підпорядковується першому заступнику голови районної державної адміністрації та керівнику апарату адміністрації.

1.3. Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації у відповідності з вимогами Закону України "Про державну службу", іншими нормативними актами, що стосуються державних службовців.

1.4. На посаду головного спеціаліста призначається особа з вищою освітою не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, без вимог до досвіду роботи. Вільне  володіння державною мовою.

1.5. Виконання посадових обов’язків починається з моменту прийняття наказу керівника апарату адміністрації про призначення на посаду і закінчується  - після прийняття наказу про звільнення з даної посади.

Також припиняється виконання посадових обов’язків у випадках :

а) відпустки;

б) відрядження;

в) на період тимчасової непрацездатності

1.6. Головний спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, наказами керівника апарату,  Типовим  Положенням про підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання а також цією посадовою інструкцією.

1.7. Головний спеціаліст повинен вміти  працювати на комп'ютері, мати навички роботи з інформаційно-пошуковими систе­мами в мережі Інтернет, знати програмні засоби, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

1.8. У разі тимчасової відсутності головного спеціаліста з питань цивільного захисту населення апарату адміністрації його обов’язки виконує головний спеціаліст апарату адміністрації визначений окремим наказом.

 2. Завдання та обов'язки

2.1. Розробка і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них;                                                                                             .    

2.2. Визначення в межах своєї компетенції рівня надзвичайної ситуації, забезпечення оперативного і повного інформування керівництва району та голови комісії з питань ТЕБ та НС про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації;

2.3. Організовує роботу, пов’язану з ліквідацією надзвичайної ситуації, здійснює контроль в межах своєї компетенції за готовністю органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням.

2.4. Відповідно до законодавства здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх насідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій та відповідній території.

2.5. Координує діяльність органів місцевого самоврядування, підрозділу ДСНС та служб цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо пошуку і рятування людей та ліквідації насідків надзвичайних ситуацій.                                                

2.6. Готує та аналізує подані на розгляд засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС питання та інформативні матеріали, є секретарем цієї комісії та веде протоколи її засідань, організовує та контролює виконання відповідальними суб’єктами  протокольних рішень комісії та доручень її голови.                            

2.7. Забезпечує оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення.     

2.8.  Розробляє разом із зацікавленими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вивчає і контролює показник ризику на об’єктах господарювання.                    

2.9. Організовує у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

2.10. Визначає разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи.

2.11. У порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням та цільовим використанням матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.                                                                                                                            

2.12. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації насідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.      

2.13. Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення).     

2.14. Розробляє і погоджує в межах своєї компетенції плани дій з цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх насідків, які є обов’язковими до виконання.

2.15. Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайної ситуації.

2.16.  Оганізовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій і збереження вантажів, що доставляються в ці райони.

2.17. У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням.

2.18. Формує обсяги замовлень на матеріально технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони району.

2.19. Здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільного захисту.

2.20. Організовує у встановленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільної оборони, у тому числі підготовку учнів у навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

2.21. Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правом навчання та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.     

2.22. Координує роботу у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, у т.ч. з питання збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,збільшення площ природно-заповідного фонду, проводить інші заходи щодо дотримання екологічної безпеки на території району.

2.23.Забезпечує готовність пунктів управління, відповідає за охорону праці, техніку безпеки  та травматизм в районній державній адміністрації.

2.24. За дорученням голови райдержадміністрації, заступників голови адміністрації, керівника апарату адміністрації бере участь у проведені заходів що проводяться в райдержадміністрації.    

2.25. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань та доручення керівництва районної державної адміністрації. 

 3. Права 

3.1. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

3.2. Одержувати безплатно від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільної оборони та в установленому законодавством порядку надавати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків і порушень вимог цивільної оборони.

3.4. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.5. На оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи.

3.6. Безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ними державної служби.

3.7. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення більш високих посад.

3.8. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.9. Захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

3.10. В установленому порядку залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.

3.11. Ініціювати проведення нарад та створення робочих груп для відпрацювання питань цивільного захисту.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення апарату районної державної адміністрації  відповідальний за належне виконання покладених на нього обов’язків.

4.2. Головний спеціаліст забезпечує своєчасне та кваліфіковане виконання завдань і доручень керівництва Старосинявської  районної державної адміністрації.

4.3. Забезпечує дотримання виконавської та трудової дисципліни, техніки безпеки, охорони праці та правил пожежної безпеки.

4.4. Головний спеціаліст несе відповідальність згідно чинного законодавства перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та передбачених законами України "Про державну службу" та антикорупційним законодавством обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або дискредитує районну державну адміністрацію.

 5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Головний спеціаліст взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.2. У разі тимчасової відсутності головного спеціаліста з  питань  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації виконує його обов’язки.

5.3. При виконанні посадових завдань та обов’язків взаємодіє з:

- Старосинявським районним сектором Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області;

- Старосинявським відділенням поліції Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Хмельницькій області;

- органами місцевого самоврядування.

 
Головний спеціаліст з питань цивільного захисту(ЦЗН)                       
 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

            ПОЛОЖЕННЯ
про сектор контролю апарату райдержадміністрації 
 

 І. Загальні положення

 

         1.1.  Дане Положення розроблене із врахуванням Типового положення про структурний підрозділ  з контролю апарату місцевої державної адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 21.08.2000 №1290

(із змінами) 

            1.1. Сектор з контролю апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апаратом райдержадміністрації без права юридичної особи і утворюється головою районної державної адміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень голів обласної та районної державних адміністрації і реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.  
         У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, з інших питань  –   заступнику голови з організаційно-кадрових питань райдержадміністрації.      
        Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльністю сектору здійснює відділ з контролю апарату облдержадміністрації.
        
 1.2. У своїй роботі керується: Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій,  Регламентом, Положенням про апарат, Інструкцією з діловодства Старосинявської районної державної адміністрації та  цим Положенням.                                         

         1.3. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, поточних місячних планів, що затверджуються заступником голови адміністрації з організаційно – кадрових питань.

2

 ІІ. Основні завдання сектору 

         2.1. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами  райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень, та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших    центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій (далі –  документи) та за станом роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.2. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання  документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.        
         2.3. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання  документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.4. Здійснення контролю за своєчасним проведенням засідань консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при райдержадміністрації, та оформленням документів відповідно до  вимог , визначених положеннями про них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.5. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

 

 ІІІ. Функції сектору

 

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

        

         3.1. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування                     на запити й звернення народних депутатів України та депутатів              місцевих рад, контроль за якими покладено на сектор .  
         3.2. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;     
         3.3. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних           та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування про стан  виконання  документів та роботи з  реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;      

3


         3.4. Готує й завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації й органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання  

документів;
         3.5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації, його заступників щодо виконання документів і реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад; 
         3.6. Розробляє й вносить в установленому порядку пропозиції з                     питань удосконалення організації здійснення контролю   за станом виконавської дисципліни, вивчає та розповсюджує  позитивний досвід роботи з організації контролю в структурних  підрозділах районної державної адміністрації та в органах місцевого самоврядування; 
         3.7. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів  місцевих рад та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників відповідно до розподілу обов’язків про неможливість їх додержання;        
         3.8. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування;       
         3.9. Вносить пропозиції щодо підвищення рівня виконавської дисципліни в органах державної виконавчої влади та  органах  місцевого самоврядування;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.10. Готує інформацію про роботу консультативно-дорадчих органів, що діють при районній державній адміністрації за квартал, півріччя, 9 місяців, рік;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3.11. Щоквартально готує звіт про виконання плану роботи Старосинявської райдержадміністрації;

         3.12. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.                                                                                                                                                                                 

ІУ. Права сектору 

4.1. Проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації, та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

4.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, та в органах місцевого самоврядування; 
         4.3. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в районній державній адміністрації;      
         4.4. Вносити в установленому порядку  відповідні пропозиції й перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками  з питань, що належать до його компетенції;      
         4.5. Одержувати від структурних підрозділів районної державної

4

 

адміністрації, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування письмові й усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
         4.6. Вносити пропозиції про зняття з контролю чи продовження строків  виконання   документів  і реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 У Організація роботи сектору 

5.1. Структура сектору, його штатна чисельність та Положення          про сектор затверджуються, а посадові оклади та надбавки               встановлюються головою райдержадміністрації. 
         5.2. Посадові інструкції працівників відділу затверджує заступник голови з організаційно – кадрових питань райдержадміністрації;                                                                                                                                                                            5.3. Працівники сектору призначаються на посаду й  звільняються з неї головою райдержадміністрації в установленому порядку за поданням   завідувача.
       5.4. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань          взаємодіє    із структурними підрозділами апарату,   а      також         з іншими структурними   підрозділами   райдержадміністрації, інших  органів виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування.  
          5.5. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з неї головою районної державної адміністрації. Про призначення й звільнення з посади начальника сектору контролю апарату райдержадміністрації інформується відділ з контролю апарату облдержадміністрації;        
       У разі відсутності начальника сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору контролю апарату адміністрації.

5.6. Завідувач  сектору 

5.6.1. Організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на сектор завдань;       
       5.6.2 Організовує взаємодію зі структурними підрозділами районної  державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, які віднесені до компетенції сектору;
         5.6.3. Підписує й візує документи в межах своєї компетенції;
         5.6.4. Бере участь у засіданнях колегії, а також нарадах, які проводять голова районної державної адміністрації та його заступники. Представляє сектор у державних установах та громадських організаціях; 
         5.6.5. Вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень; 
         5.6.6. Розробляє й здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності  роботи сектору;      

 

                                                                 

5


         5.6.7. Забезпечує дотримання у секторі правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни;    
          5.6.8. Визначає права та обов’язки  працівників сектору;

5.6.9. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

 

УІ. Заключні положення

 Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства.