27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

IMG 7921.111

Ковтун

Володимир Васильович

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури

Старосинявської райдержадміністрації

тел. роб. – 0(3850) 2-12-29

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Mydruk Inna 

Стасюк

Інна Миколаїна

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосинявської райдержадміністрації

 тел. роб. – 0(3850) 2-12-29
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


 

ГРАФІК

 особистого прийому громадян

 відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 Прізвище, ім'я, по батькові начальника відділу

Телефон

Дні особистого прийому

Години прийому

Місце проведення

Ковтун

Володимир

Васильович

(03850)

2-13-65

Щовівторка

з 9.00 до 12.00

вул. І. Франка, 8

каб. 215

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної

державної адміністрації

25.09.2018 №156/2018-р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області

1. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – Відділ) утворюється головою районної державної адміністрації та   входить до її складу як відокремлений підрозділ і в межах району забезпечує виконання покладеного на нього завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації та першому заступнику голови, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації.

    3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, наказами директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Статус Відділу як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

5. Основними завданнями Відділу є:
       5.1. Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України, державної політики з питань розвитку підприємництва;
       5.2. Реалізація державної регуляторної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
       5.3. Проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації зовнішньо-економічної політики;
       5.4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

         5.5. Здійснення державної інвестиційної та інноваційної політики;

         5.6. Забезпечення реалізації державної цінової політики;
         5.7. Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

6.1. Сприяє виконанню Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3.Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

       6.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

         6.5 Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

       6.6. Бере участь у підготовці пропозицій та розробляє проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

         6.7. Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

         6.8. Сприяє забезпеченню ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

6.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6.10. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень щодо економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму;

6.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.13. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

6.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6.19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.20. Аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури:

         6.21. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом делегованих повноважень.     

6.22.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.23. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.25. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.26. Забезпечує захист персональних даних;

6.27. Організовує та надає консультаційну, інформаційну та методичну допомогу органам місцевого самоврядування, суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам з питань, що належать до компетенції відділу;

6.28. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

         7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму;

7.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівння.

10. Начальник відділу здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у відділі.

11. Начальник Відділу:

11.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

11.2. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

11.3. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

11.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

11.5. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

11.6. Може входити до складу колегії райдержадміністрації;

11.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань зекономічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму та розробляє проекти відповідних розпоряджень;

         11.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

    11.9. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11.11. Здійснює добір кадрів;

11.12. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу.

11.13. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади працівників служби у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців.

11.14. Здійснює заходи щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників служби

11.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

11.16. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, директором Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації.

13. Відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

14. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

15. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції Хмельницької області.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу у межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

17. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету, бухгалтерське обслуговування здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення   апарату районної державної адміністрації.

18. Матеріально-технічне забезпечення Відділу здійснює районна державна адміністрація.

19. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням голови районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених законами України - за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.