08 Грудня 2021
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!
ic_home Добавить в избранное ic_map

Порядок прийняття та оскарження розпоряджень голови РДА

      Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації затверджено в розділі 9  Регламенту Старосинявської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 16.03.2011 № 90/2011-р.                                                                                                                                                             

9.Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень  голови районної державної адміністрації

9.1. Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, власних і делегованих повноважень, видає розпорядження.

9.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділи, сектори її апарату, підприємства, установи та організації району.

9.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу головним розробником є виконавець, зазначений першим.

9.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження.

У разі коли проект розпорядження є нормативно-правовим актом, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, установлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, він підлягає погодженню з Хмельницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів із розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів

для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови райдержадміністрації,  в паспорті розпорядження,  зразок якого та порядок заповнення передачено Інструкцією діловодства в Старосинявській  районній державній адміністрації, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.12.2001 № 278/2001-р. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень здійснюється в такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

розробники (співвиконавці)

завідувач юридичного  сектору апарату райдержадміністрації;

завідувач сектору  контролю апарату адміністрації( проекти, в яких є строки виконання);

заступник голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку;

заступники голови райдержадміністрації (якщо є необхідність);

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності “Таємно” і “Цілком таємно”, здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником заповнюється паспорт розпорядження з відмітками про:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

9.5. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу

21узгодження позицій (додаток 7), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови районної державної адміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

9.6. Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов'язковим. Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 8), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

9.7. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 9), в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

9.8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

9.9. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на

досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити в разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатись у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку району в разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

9.10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є регуляторним актом, разом із матеріалами аналізу регуляторного впливу цього проекту погоджується в порядку, визначеному пунктом 9.4. Регламенту.

Проект розпорядження, який є регуляторним актом, оприлюднюється головним розробником згідно зі статтями 9 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Опрацьований проект розпорядження, який є регуляторним актом, головний розробник подає на візування першому заступнику голови райдержадміністрації разом із матеріалами аналізу його регуляторного впливу та двома примірниками листа про супровід для погодження з  органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов’язковому погодженню з органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва, у порядку, визначеному зазначеним законом.

Для погодження проекту розпорядження, що є регуляторним актом, головний розробник подає  до органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва:

лист - супровід;

проект регуляторного акта;

аналіз регуляторного впливу цього проекту;

копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

Головний розробник разом із проектом розпорядження, який має ознаки

регуляторного акта, подає до апарату райдержадміністрації:

копію рішення органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва про його погодження

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

Якщо за наслідками оприлюднення або розгляду уповноваженим органом до проекту розпорядження голови райдержадміністрації було внесено зміни,

такий проект підлягає повторному погодженню, яке оформлюється відповідно до вимог цього Регламенту.

9.11. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом із документами, передбаченими пунктами 9.4-9.10 цього Регламенту.

Головний розробник разом із проектом розпорядження може вносити до районної державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект. Потребу в підговці інормаційного повідомлення визначає заступник голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Відмітка про підготовку інформаційного повідомлення зазначається в паспорті розпорядження.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки  його прийняття.

У разі прийняття рішення про інформування населення стосовно проекту текст інформаційного повідомлення передається у редакцію газети “Колос” та сектору внутрішньої політики зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату адміністрацї для доведення його до відома населення та розміщення на сайті райдержадміістрації.

Відповідальність за повноту документів, що додаються до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації та обґрунтовують його, несе головний розробник.

Опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

Завізований проект розпорядження  з усіма необхідними документами в паперовому та електроному вигляді подається головним розробником загальному відділу апарату адміністрації. Опрацьований проект розпорядження  відповідно до інструкції з діловодства Старосинявської райдержадміністрації передається для візування завідувачем  юридичного сектору апарату адміністрації кожного аркуша розпорядження  та подається на підпис голові районної державної адміністрації через заступника голови адміністрації з організаційно-кадрових  питань.

9.12. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному секторі апарату адміністрації

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний сектор апарату адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами

нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор  апарату адміністрції під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі коли проект розпорядження подано до апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це заступнику голови адміністрацї з організаційно-кадрових питань районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 10) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання юридичний сектор готує висновок (додаток 11).

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляються відмітки «Підлягає державній реєстрації», підлягає погодженню як регуляторний акт.

9.13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

9.14. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо

самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

9.15. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Старосинявському районному правлінні юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів

громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються заступником голови адміністрації з організаційно-кадрових питань .

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються  відповідльними працівниками загального відділу апарату адміністрації адресатам, які визначені головним розробником  в паспорті розпорядження на протязі  двох тижнів з дня набрання чинності, але з врахуванням строку необхідного для  своєчасного виконання. Розпордження з терміновими строками виконання доводиться до виконавців в той же день.  Структурним підрозділам райдержадміністрації прийняті розпорядження  надсилаються в електронному вигляді, а  в разі необхідності в паперовому вигляді.  Додатково елекронна версія прийнятих розпоряджень двічі на місяць передаються сектору внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та  ЗМІ  апарату адміністрації   для розміщення на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації.

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

Порядок оскарження розпоряджень, виданих головою районної державної адміністрації та наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації


Розпорядження голови районної державної адміністрації, що  суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до Кабінету Міністрів України або до суду.
Розпорядження голови районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України або в судовому порядку.
Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.