17 Вересня 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Положення про Громадську раду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

07.08.2017 143/2017-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську радуприСтаросинявській районнійдержавній адміністраціїХмельницької області

 1.Громадська рада при Старосинявськый районній державній адміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2.У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та даним Положенням.

Положення «Про Громадську раду при Старосинявськый районній державній адміністраціїї» розробляєтьсяі схвалюєтьсяна загальних зборах Громадської ради та затверджується Старосинявською районною державною адміністрацією (далі – Адміністрація), при якій її утворено.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Старосинявськый районній державній адміністраціїї протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

- сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

- інші завдання в межах повноважень Громадської ради, що не перечать чинному законодавству.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає на розгляд Старосинявській районній державній адміністраціїї пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає районній державній адміністраціїї пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Старосинявській районній державній адміністраціїї обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Старосинявською районна державна адміністраціїя проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Старосинявської районної державної адміністраціїї;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Старосинявської районної державної адміністраціїї та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Старосинявська районна державна адміністраціїя;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Старосинявської районної державноїій адміністраціїї пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні Старосинявської районної державної адміністраціїї, а також дотриманням Старосинявською районною державною адміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністраціїї, у засобах масової інформації, що підпорядковані органам місцевої влади та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Старосинявській районній державній адміністраціїї інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці району;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо), відповідно до напрямів роботи Громадської ради.

2) залучати до роботи Громадської ради представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою)

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від Старосинявської районної державної адміністраціїї проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники
інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборамита не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради Старосинявська районна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при Старосинявська районна державна адміністрація вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Старосинявською районною державною адміністрацією, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Старосинявської районної державної адміністрації затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які не представлені у складі діючої Громадської ради, представники Старосинявської районної державної адміністрації, при якому утворюється Громадська рада.

Персональний склад ініціативної групи Старосинявська районна державна адміністраціїя оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Старосинявська районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства Старосинявської районної державної адміністрації письмових бґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

8. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

-неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк 7 календарних днів.

-невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;

-недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

-відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням

підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджені з Старосинявською районною державною адміністрацією, та оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів, про що Старосинявська районна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом тьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Старосинявської районної державної адміністрації.

Старосинявська районна державна адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Старосинявська районна державна адміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

-систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше, ніж два рази підряд).

-надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника,якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

-скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

-неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я,визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

-подання членом Громадської ради відповідної заяви;

-обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

-смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради,який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються Старосинявською районною державною адміністрацією на підставі протоколу засідання громадської ради. Старосинявська районна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Старосинявська районна державна адміністрація вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу Громадської ради.

10.1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

-коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

-невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

-прийняття відповідного рішення на її засіданні;

-реорганізації або ліквідації Старосинявської районної державної адміністрації.

   Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом Старосинявської районної державної адміністрації.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, Старосинявська

районна державна адміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду.

Голова Громадської ради має заступників,які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12. Голова Громадської ради:

-організовує діяльність Громадської ради;

-організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

-підписує документи від імені Громадської ради;

-представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-може брати участь у засіданнях комісій Старосинявської районної державної адміністрації.

13. За заявою Громадської ради керівник Старосинявської районної державної адміністрації може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника Старосинявської районної державної адміністрації.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови районної державної адміністрації або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації

Засідання Громадської ради є правомірними, якщо на ньому присутні не менш як половини її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова райдержадміністрації, його заступник або інший уповноважений представник Старосинявської районної державної адміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Старосинявської районної державної адміністрації.

Рішення Старосинявської районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у 10-ти денний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій або причини їх відхилення.

15.1. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Старосинявської районної державної адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

16. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку Старосинявської районної державної адміністрації розміщуються на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації в рубриці «Громадська рада».

17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Старосинявська районна державна адміністрація.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Заступник голови адміністрації                        О. Ліщишина